Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu, redakcję, wydruk i dostawę dwóch folderów o mikroregionie

Wrocław, dnia 31.07.2018 r.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  realizację “opracowanie projektu, redakcję, wydruk i dostawę dwóch folderów o mikroregionie Dolny Śląsk, Kraj Liberecki, Kraj Pardubicki, Kraj Kralowohradecki” w ramach   projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

Niniejsze zapytanie zostało skierowane do wybranych przez Zamawiającego potencjalnych wykonawców oraz ogłoszone w siedzibie Zamawiającego i na stronie www.dot.org.pl. Ze względu na wartość Zamówienia, nieprzekraczającą kwoty określonej w ustawie z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, Zmawiający zastosował  tryb konkurencyjny udzielania zamówień i wyboru wykonawcy.

 1. Zamawiający

DOLNOŚLASKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ul. Świdnicka 44

50-027 Wrocław

2. Projekt:

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

3. Przedmiot i zakres zamówienia:

opracowanie projektu, redakcja, wydruk i dostawa folderów o mikroregionie Dolny Śląsk, Kraj Liberecki, Kraj Pardubicki, Kraj Kralowohradecki w ramach obszaru wsparcia programu Interreg CZ-PL.

Obszar wsparcia programu Interreg CZ – PL rozumiany jest jako: Obszar Programu Interreg Republika Czeska – Polska, położony na polsko-czeskim pograniczu obejmujący 5 czeskich krajów: Liberecki, Hradecki, Pardubicki, Ołomuniecki i Morawsko-Śląski oraz 6 polskich podregionów: bielski i rybnicki (województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), nyski i opolski (województwo opolskie). Do obszaru wsparcia po stronie polskiej należy ponadto powiat strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim).

4. Szczegóły przedmiotu zamówienia:

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  opracowanie projektu, redakcję, wydruk i dostawę dwóch folderów o mikroregionie Dolny Śląsk, Kraj Liberecki, Kraj Pardubicki, Kraj Kralowohradecki; oferta obejmuje kompleksową usługę wydania folderu w tym: redakcja, tłumaczenia, skład, korekta, druk i dystrybucja folderów w formacie A5, 16 stron z okładką w 3 wersjach językowych (polska, czeska i angielska) 2 tytuły po 10.000 szt. każdy; folder musi zostać wykonany zgodnie z ustalonym z zamawiającym zakresem tematycznym, który zakłada opis atrakcji turystycznych na tym obszarze.

Celem nadrzędnym folderu będzie: przedstawienie w skróconej formie mikroregionów na polsko-czeskim pograniczu dla skierowania ofert do turystów planujących pobyt na obszarze wsparcia programu Interreg CZ-PL.

Treść folderu musi stanowić:

– mapa obszaru

– opis wraz ze zdjęciami co najmniej 60 atrakcji turystycznych w następujących kategoriach tematycznych: miasta i miasteczka, zamki i pałace, obiekty sakralne, muzea i galerie, obiekty militarne, obiekty techniki, obiekty ludowe, uzdrowiska, obiekty i obszary przyrodnicze, turystyka aktywna. Ilość obiektów z poszczególnych kategorii tematycznych może być różna. Podstawowe materiały merytoryczne w tym szeroki katalog atrakcji turystycznych zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy będzie redakcja tekstów i tłumaczenia.

Folder musi być zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej projektu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Termin dostawy całości zamówienia nie może być dłuższy niż 8 tygodni od złożenia zamówienia.

Miejsce realizacji usługi: dostawa do siedziby Zamawiającego.

Do oferty proszę załączyć opis koncepcji folderów uwzględniający powyższe założenia wraz z opisem technicznym (parametry papieru, druku).

5. Termin i sposób składania ofert

Termin: 31.08.2018 godzina 15:00.

Sposób składania ofert:

na adresy mailowe: sara.stankiewicz@dot.org.pl oraz feiga@dot.org.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po upływie  wyznaczonego  terminu nie  będą rozpatrywane.

Oferent, który  jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć ofertę zawierającą co najmniej:

1) nazwę, adres i NIP oferenta;

2) oczekiwane całkowite zryczałtowane wynagrodzenie brutto w PLN;

3) opis wraz z udokumentowaniem doświadczenia w realizacji podobnych zleceń.

4) opis koncepcji folderów zgodnie z opisem w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego

 1. Kryteria i termin oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu kryteria:

– cena 80%
– koncepcja folderu 10%
– doświadczenie w realizacji podobnych zamówień 10%

Wynik oceny oferty Wykonawca poda najpóźniej w terminie do 09.10.2018r. bezpośrednio zwycięzcy postępowania.

 1. Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają:

 1. a)      wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”),
  b)      wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  8. Zastrzeżenia
  Niniejsze zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert. Dolnośląska Organizacja Turystyczna zastrzega również możliwość nie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego