Regulamin zarządu

Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Regulamin Zarządu Dolnośląskiej organizacji turystycznej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 2/XXNWZC/2013
z dnia 15 lutego 2013 roku.

R E G U L A M I N  Z A R Z Ą D U

Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna

§ 1.

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia w tym Zarządu jest miasto Wrocław. Zebrania Zarządu organizowane mogą być poza jego siedzibą. W zależności od potrzeb odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 2.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 3.

 1. W skład Zarządu wchodzi: prezes, 4 wiceprezesów, skarbnik, sekretarz i członkowie.
 2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
 3. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu mają zastosowanie przepisy § 25 pkt 4 Statutu.
 4. Praca Zarządu opiera się na pracy społecznej jego członków, z zastrzeżeniem § 24 pkt. 2 Statutu.

§ 4.

 1. Zarząd do prowadzenia swoich spraw tworzy Biuro Zarządu DOT i zatrudnia Dyrektora Biura, który kieruje jego pracą.
 2. Umowę o pracę z Dyrektorem Biura zawiera Zarząd reprezentowany przez Prezesa lub upoważnionego członka Zarządu.

§ 5.

 1. Składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia odbywa się zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 37 Statutu.

§ 6.

 1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
 2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika, Członków Zarządu oraz innymi określonymi przez Zarząd.

§ 7.

 1. Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych statutowo na rzecz innych organów.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)       wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

b)      występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych,

c)       opracowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia po zakończeniu roku obrachunkowego,

d)      prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu,

e)       realizacja programów i celów Stowarzyszenia,

f)       określenie szczegółowych kierunków działań,

g)      opracowywanie projektu preliminarza budżetowego do uchwalenia przez Walne Zebranie Członków,

h)      uchwalenie regulaminów,

i)        podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku ruchomego, zgodnie z § 26 pkt.2 ppkt f Statutu,

j)        występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia wysokości i trybu płatności składek członkowskich,

k)      zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, administracji samorządowej i władzami naczelnymi innych organizacji i stowarzyszeń, oraz podmiotami gospodarczymi,

l)        powoływanie na okres swojej kadencji specjalistów z danej dziedziny, zespołów problemowych oraz określenie ich zadań,

m)    zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i regulaminów,

n)      wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrolę,

o)      udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków i Komisji Rewizyjnej wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,

p)      sporządzanie pisemnych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków,

q)      coroczne przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo-ekonomicznego oraz programu działalności gospodarczej Stowarzyszenia zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną.

§ 8.

 1. Do kompetencji Zarządu w sprawach członkowskich należy w szczególności:

a)       przyjmowanie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie,

b)      nadanie na podstawie uchwały tytułu Członka Honorowego zgodnie z , § 11 pkt. 3 Statutu,

c)       przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

d)      składanie informacji Walnemu Zebraniu członków o skreśleniu z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

e)       skreślanie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zgodnie z § 15 pkt. 2 Statutu,

f)       wykluczenie członków ze Stowarzyszenia, zgodnie z § 15 Statutu,

 1. Do kompetencji Zarządu w sprawach Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a)       zwoływanie Walnych Zebrań Członków w terminie i trybie określonym w Statucie,

b)      organizacja Walnego Zebrania Członków,

c)       przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów, uchwał, regulaminów, apeli oraz oświadczeń Walnego Zebrania, a w szczególności w kwestiach:

–          zmian w Statucie Stowarzyszenia,

–          postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,

–          przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,

–          wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenie jego zadań i kompetencji zgodnie z § 43 Statutu.

–          opracowania Regulaminu Pracy Zarządu, Regulaminu Komisji Rewizyjnej, które dla swej ważności wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków,

–          akceptowanie Regulaminu Biura Zarządu DOT przygotowanego i przyjętego zarządzeniem Dyrektora Biura Zarządu DOT,

–          proponowanie kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających,

–          udzielenie Walnemu Zgromadzeniu Członków i Komisji Rewizyjnej wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.

 1. Do kompetencji Zarządu w sprawach majątkowych należy w szczególności:

a)       pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,

b)      inicjowanie działalności gospodarczej, handlowej, wydawniczej i usługowej DOT.

§ 9.

 1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 Członków Zarządu.
 2. Prezes zobowiązany jest zwołać Zebranie Zarządu na wniosek 1/3 członków w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
 3. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego jej członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu lub Zarządu.

§ 10.

Członkom Zarządu przysługuje prawo zwrotów kosztów delegacji służbowych a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych przez Zarząd zadań. Koszty te winny być rozliczone według obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.

§ 11.

 1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. Protokoły winny zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, przeciw nim oraz zdania odrębne w danej kwestii. Protokół podpisuje Prezes Zarządu i Sekretarz.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał i prowadzi ich rejestr.

§ 12.

 1. ­Uchwały zarządu zapadają zgodnie z § 39 Statutu.
 2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, drogą poczty elektronicznej lub za pomocą telefaksu bądź ustalenia korespondencyjnego.
 3. Ustalenia dokonane w trybie pkt. 2 wymagają ujętego w protokole potwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 13.

 1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Sekretarz organizuje prace Zarządu i kieruje realizacją przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.
 3. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich.
 4. Członkowie Zarządu wykonują zadania na podstawie uchwał Zarządu i uchwał Walnego Zebrania Członków oraz  według podziału zadań dokonanego przez Prezesa Zarządu.

§ 14.

 1. W razie sprzeczności interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
 2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w pkt 1, Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu którego sprawa dotyczy.
 3. Sprawy konfliktowe lub sporne Zarządu rozpatruje i rozstrzyga Walne Zebranie Członków.

§ 15.

 1. Zarząd powołuje Biuro Zarządu Stowarzyszenia, nadaje kierunek jego pracy, sprawuje nadzór nad Dyrektorem Biura Zarządu, zatrudnia go i zwalnia.
 2. Zarząd udziela dyrektorowi Biura Zarządu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw bieżących Stowarzyszenia i pełnomocnictwa finansowego do dysponowania finansami Stowarzyszenia do ustalonej wysokości.
 3. Zarząd obowiązany jest tworzyć odpowiednie warunki dla właściwej realizacji zadań Biura Zarządu.
 4. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami Biura mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pełni Dyrektor Biura Zarządu.

§ 16.

Zarząd może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań w granicach swego umocowania statutowego.

§ 17.

Zarząd otwiera rachunek bankowy DOT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 18.

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący XX NWZC

 

Zapraszamy na Dolny Śląsk