Zapraszamy na Dolny Śląsk

Zapraszamy na Dolny Śląsk

We invite you to Lower Silesia

O nas

Dolnośląska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem i działa w oparciu o Ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999. Stowarzyszenie pod nazwą „Dolnośląska Organizacja Turystyczna” (DOT) utworzyły władze samorządowe Dolnego Śląska w styczniu 2000 r. Organizacja ta została stworzona w wyniku przekształceń dokonywanych w obszarze zarządzania turystyką, zgodnie z normami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

W wyniku reformy administracji państwowej i powołania nowych struktur samorządu terytorialnego, samorządy przejęły zadania związane ze strategią rozwoju regionalnego, w tym także w obszarze turystyki. Powołując DOT jako pierwszą w Polsce organizację o charakterze regionalnym władze samorządowe województwa dolnośląskiego wykazały duże zainteresowanie rozwojem ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku.

W wyniku reformy administracji państwowej i powołania nowych struktur samorządu terytorialnego, samorządy przejęły zadania związane ze strategią rozwoju regionalnego, w tym także w obszarze turystyki. Powołując DOT jako pierwszą w Polsce organizację o charakterze regionalnym władze samorządowe województwa dolnośląskiego wykazały duże zainteresowanie rozwojem ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku.

Organizacja działa na różne sposoby i w różnych obszarach, mając jeden cel – promocję Dolnego Śląska z jego dziedzictwem kulturowym, kulinarnym i przyrodniczym oraz różnorodnością. Rozwija różne szlaki turystyczne w całym regionie, podkreślając rolę określonych atutów lub wartości regionalnych. Wśród  szlaków turystycznych możemy wyróżnić: Europejski Szlak Zamków i Pałaców, Szlak Tajemniczych Podziemi i kulinarny szlak „Smaki Dolnego Śląska”.

DOT jest partnerem Polskiej Organizacji Turystycznej, której obszar działania obejmuje kilkanaście ośrodków za granicą. Dzięki temu informacje z regionu trafiają w świat oraz są wykorzystywane do promocji Polski i Dolnego Śląska za granicami. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej POT www.pot.gov.pl.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna działa w oparciu o strategię rozwoju organizacji.

 

Misja DOT skupia się na:

 • Promocji Dolnego Śląska na arenie krajowej i międzynarodowej, jako atrakcyjnego i różnorodnego kierunku turystycznego.
 • Wspieraniu rozwoju infrastruktury turystycznej i podnoszeniu jakości usług turystycznych w regionie.
 • Integracji środowiska turystycznego i budowaniu synergii pomiędzy różnymi jego sektorami.
 • Kształtowaniu pozytywnego wizerunku Dolnego Śląska jako miejsca przyjaznego turystom.

 

DOT oferuje szeroki wachlarz usług dla turystów, w tym:

 • Informację turystyczną: kompleksowe informacje o regionie, jego atrakcjach, wydarzeniach i ofercie turystycznej.
 • Wydawnictwa: przewodniki, mapy, foldery i inne materiały promocyjne.
 • Organizację wydarzeń: targi turystyczne, konferencje, warsztaty i imprezy plenerowe.
 • Współpracę z mediami: promocja Dolnego Śląska w mediach krajowych i zagranicznych.
 • Edukację: szkolenia dla branży turystycznej i kampanie edukacyjne dla turystów.

 

Działania DOT opierają się na:

 • Wiedzy i doświadczeniu członków stowarzyszenia.
 • Współpracy z samorządami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki.
 • Innowacyjnych rozwiązaniach i nowoczesnych narzędziach promocji.
 • Zrównoważonym rozwoju turystyki z poszanowaniem walorów przyrodniczych i kulturowych Dolnego Śląska.
 

Dzięki zaangażowaniu DOT Dolny Śląsk staje się coraz bardziej rozpoznawalnym i atrakcyjnym regionem turystycznym. Stowarzyszenie zaprasza do odkrywania tajemnic Dolnego Śląska i doświadczenia jego wyjątkowej atmosfery.

Aerial view of Wroclaw. One of the oldest cities in Poland
0005- MAREK KAŹMIERCZAKmini
Aerial view of Wyspa Piasek (or Sand Island) in the Odra river, Wroclaw, Poland
Aerial view of Most Redzinski bridge over Oder river on sunrise in Wroclaw, Poland

About us

The Lower Silesian Tourist Organization is an association and all their actions are based on the Law on Associations of April 7, 1989 and the Act on the Polish Tourist Organization of June 25, 1999. The association called the „Lower Silesian Tourist Organization” (DOT) was established by the local government authorities of Lower Silesia in January 2000. This organization was created as a result of transformations carried out in the area of tourism management, in accordance with the standards applicable in the European Union countries.

As a result of the reform of state administration and the establishment of new local government structures, local governments took over tasks related to the regional development strategy, including in the area of tourism. By establishing DOT as the first regional organization in Poland, the local government authorities of the Lower Silesian Voivodeship showed great interest in the development of tourism in Lower Silesia.

The organization operates in various ways and in various areas, with one goal – to promote Lower Silesia with its cultural, culinary and natural heritage and diversity. It develops various tourist routes throughout the region, highlighting the role of specific regional assets or values. Among the tourist trails we can distinguish: the „European Trail of Castles and Palaces”, the „Mysterious Underground Trail”, the „Tastes of Lower Silesia” culinary trail.

DOT is a partner of the Polish Tourist Organization, whose area of operation covers several dozen centers abroad. Thanks to this, informations from the region reaches the world and are used to promote Poland and Lower Silesia abroad. More information can be found on the official website of POT www.pot.gov.pl. The Lower Silesian Tourist Organization operates on the basis of the organization’s development strategy.

 

DOT’s mission focuses on:

 • Promotion of Lower Silesia on the national and international arena as an attractive and diverse tourist destination.
 • Supporting the development of tourist infrastructure and improving the quality of tourist services in the region.
 • Integration of the tourism environment and building synergy between its various sectors.
 • Shaping a positive image of Lower Silesia as a tourist-friendly place.

 

DOT offers a wide range of services for tourists, including:

 • Tourist information: comprehensive information about the region, its attractions, events and tourist offer.
 • Publications: guides, maps, folders and other promotional materials.
 • Organization of events: tourism fairs, conferences, workshops and outdoor events.
 • Cooperation with the media: promotion of Lower Silesia in domestic and foreign media.
 • Education: training for the tourism industry and educational campaigns for tourists.

 

DOT’s activities are based on:

 • Knowledge and experience of association members.
 • Cooperation with local governments, institutions and organizations working for the development of tourism.
 • Innovative solutions and modern promotion tools.
 • Sustainable development of tourism while respecting the natural and cultural values of Lower Silesia.

 

Thanks to the involvement of DOT, Lower Silesia is becoming an increasingly recognizable and attractive tourist region. The Association invites you to discover the secrets of Lower Silesia and experience its unique atmosphere.

Zapraszamy na Dolny Śląsk
We invite you to Lower Silesia