Zapytanie ofertowe: Realizacja kampanii online kanału ” Stezka hradů a zámků/Szlak Zamków i Pałaców”

Zaproszenie do składania ofert     

W związku z realizowanym projektem „Łączą nas zamki i pałace, nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój” Dolnośląska Organizacja Turystyczna zwraca się z prośbą o złożenie ofert na  “Realizację kampanii online kanału ” Stezka hradů a zámků/Szlak Zamków i Pałaców” na platformie Youtube.com w okresie od 27.09.2021 do 31.10.2021r ”.

Niniejsze zapytanie zostało skierowane do wybranych przez Zamawiającego potencjalnych wykonawców oraz ogłoszone w siedzibie Zamawiającego i na stronie www.dot.org.pl.

Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą kwoty określonej w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zmawiający zastosował  tryb konkurencyjny udzielania zamówień i wyboru wykonawcy.

Zamawiający

DOLNOŚLASKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ul. Świdnicka 44

50-027 Wrocław

Projekt:

„Łączą nas Zamki i Pałace” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

Przedmiot i zakres zamówienia:

Realizację kampanii online kanału ” Stezka hradů a zámků/Szlak Zamków i Pałaców” na platformie Youtube.com w okresie od 27.09.2021 do 31.10.2021r ”.

Szczegóły przedmiotu zamówienia:

Celem kampanii będzie zwiększenie ilości wyświetleń filmów na kanale projektowym
”Stezka hradů a zámků/Szlak Zamków i Pałaców”. Kanał znajduje się na platformie www.Youtube.com.
Filmy prezentują zamki i pałace na obszarze pogranicza (Dolny Śląsk i Czechy Wschodnie).
Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UCVMCyROoe6q45nhAtCXplLA/featured
Filmy na kanale podzielone są na:

 • 41 filmów polskich – kampania online w Polsce
  Cel: każdy film osiągnie liczbę wyświetleń 2 tys. do końca terminu realizacji kampanii.
  Grupa odbiorców: Cała Polska
 • 41 filmów czeskich – kampania online w Czechach
  Cel: każdy film osiągnie liczbę wyświetleń 2 tys. do końca terminu realizacji kampanii.
  Grupa odbiorców: Całe Czechy

Termin i sposób składania ofert
Termin: do 21.09.2021  do godziny 12:00.

Sposób składania ofert:

na adresy mailowe: iwona.nolbert@dot.org.pl oraz marek.janczyszyn@dot.org.pl   lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po upływie  wyznaczonego  terminu nie  będą rozpatrywane.

Oferent, który  jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć ofertę zawierającą co najmniej:

1) nazwę, adres i NIP oferenta;

2) oczekiwane całkowite wynagrodzenie brutto w PLN za realizację kampanii,

Kryteria i termin oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu kryteria:

– cena – 100%

Wynik oceny oferty Wykonawca poda w terminie do 22.09.2021r. bezpośrednio zwycięzcy postępowania.

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają:

 1. a)   wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”),
  b)   wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zastrzeżenia
Niniejsze zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do doprecyzowania warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.