działalność

Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Kapituła Znaków Drogowych

Znakowania Dróg Znakami Turystycznymi

I Drogi i ich zarządcy

Drogi w RP dzielimy na:

krajowe (autostrady, ekspresowe, pozostałe drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad),
wojewódzkie (Zarząd Dróg Wojewódzkich),
miejskie (Zarząd Dróg Miejskich),
powiatowe i gminne (Zarząd Dróg Powiatowych).

II Obowiązujące przepisy prawne

a. ustawa z dn. 25.06.1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej
b. ustawa z 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym
c. rozporządzenie Ministrów: Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dn. 31.07.2003 w sprawie znaków i sygnałów drogowych
d. rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /wyjaśnienie poniżej ad d/
e. rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem /wyjaśnienie poniżej ad e/
wyjaśnienia:

ad d
„samochodowy szlak turystyczny” wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak – znak E–22a
_____________________________________________________________________
„obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego – znak E–22b
_____________________________________________________________________
„informacja o obiektach turystycznych” informuje o obiektach turystycznych występujących na terenie wskazanym na znaku – znak E–22c

ad e
§ 11 powyższego rozporządzenia głosi:
Organizację ruchu, w szczególności zadania techniczne polegające na umieszczaniu i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, realizuje na własny koszt zarząd drogi. Nie dotyczy to umieszczania i utrzymania:
……………………
4) znaków oznaczających szlaki turystyczne i dodatkowych znaków szlaków rowerowych – zadania te realizują zainteresowane organizacje turystyczne;

W związku z powyższym znaki oznaczające szlaki turystyczne E-22a stawiane i utrzymywane są przez właściwe organizacje turystyczne. Natomiast pozostałe znaki turystyczne tj. E-22b i E-22c to znaki, których stawianie i utrzymanie jest na koszt zarządcy dróg.

III Zasady kwalifikowania i zatwierdzania atrakcji turystycznych do oznakowania

Według opinii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad samochodowy szlak turystyczny /znak E-22a/ nie powinien przebiegać autostradą i drogą ekspresową.

Z załączników do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wynika, iż projekty znaków samochodowych szlaków turystycznych opiniuje kapituła właściwej organizacji turystycznej. Poniżej przedstawiamy propozycje zasad kwalifikowania i zatwierdzania atrakcji do oznakowania.

Zasady kwalifikowania atrakcji do oznaczania przy drogach
autostrady i drogi ekspresowe
– z listy UNESCO
– parki narodowe
– inne ważne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, po uzgodnieniu z urzędem marszałkowskim i zaopiniowaniu przez ROT
znaki stawiamy nie dalej, niż 40 km od obiektu – wniosek: Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT)

Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania

– kapituła przy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) (przedstawiciele POT, PTTK, GDDKiA oraz ROT ruchomo w zależności od regionu, z którego wpłynął wniosek)
pozwolenie – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
pozostałe drogi krajowe:
– z listy UNESCO
– parki narodowe
– inne ważne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, po uzgodnieniu z Urzędem marszałkowskim i zaopiniowaniu przez ROT
znaki stawiamy nie dalej, niż 30 km od obiektu – wniosek: Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT)

Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania

– kapituła przy Regionalnej Organizacji Turystycznej
pozwolenie – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

drogi wojewódzkie:
– atrakcje o znaczeniu międzynarodowym i krajowym
– atrakcje o znaczeniu wojewódzkim
znaki stawiamy nie dalej, niż 20 km od obiektu – wniosek: Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT)

Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania
– kapituła przy Regionalnej Organizacji Turystycznej
pozwolenie Zarząd Dróg Wojewódzkich

drogi miejskie, powiatowe i gminne:
– :atrakcje o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i lokalnym
znaki stawiamy nie dalej niż 15 km/10 km od obiektu – wniosek: Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT)

Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania

– kapituła przy Regionalnej Organizacji Turystycznej
pozwolenie Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Dróg Powiatowych

kompetencje zastępcze:
– w wypadku braku ROT, w jego miejsce wstępuje właściwy samorząd województwa
– w wypadku braku LOT, w jego miejsce wstępuje właściwy miejscowo Oddział PTTK, zaś w razie jego braku – właściwy miejscowo samorząd

* atrakcja turystyczna – wszelkie naturalne i stworzone przez człowieka wytwory, niosące ze sobą korzyści, związane z turystyką spełniające potrzeby człowieka;

Zapraszamy na Dolny Śląsk