PROJEKTY UNIJNE

 

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko  Czeskiego „ Wspólne Dziedzictwo”

Nazwa Programu:  INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Beneficjenci :          Lider Projektu-   Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz partnerzy:

                    Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,  Stowarzyszenie Region Beskidy,

                                  Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza , Destinační společnost

                                   Východní Čechy,  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu,  Královéhradecký kraj,

                                   Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,  Regionální rada rozvoje a spolupráce se

                                   sídlem v Třinci, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu,

                                   Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry.

                                 

Wartość projektu:                2 240 567,43 Euro

Wartość dofinansowania:  1 904 482,31 Euro

Cel strategiczny projektu:  Stworzenie trwałej, zintegrowanej sieci współpracy w zakresie działań promocyjnych turystyki na obszarze polsko – czeskiego  pogranicza opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowych poprzez wsparcie środowiska / branży turystycznej, tworzenie i promocję produktów turystycznych, inicjowanie łączenia istniejących szlaków turystycznych w szlaki transgraniczne, integrację istniejących ofert w kompleksowe transgraniczne pakiety turystyczne pogranicza, co prowadzić będzie do wydłużenia pobytów turysty na tym obszarze oraz do podniesienia atrakcyjności istniejącego bogactwa kulturowego i przyrodniczego oraz prezentację wspólnego dziedzictwa poprzez rekonstrukcje jako oferty turystycznej.

Cel to również wykreowanie obszaru polsko-czeskiego pogranicza jako atrakcyjnej destynacji turystycznej dla turystów z Polski, Czech i innych państw.

Czas trwania projektu:        01.01.2017- 30.06.2020


Nazwa Programu: 
INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Beneficjenci : Destinační společnost Východní Čechy , Orlické hory a Podorlicko, Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Wartość projektu:                272 839,50 Euro

Wartość dofinansowania:  228 224,57 Euro

Cel projektu: Zintensyfikowanie i usprawnienie promocji zamków i pałaców na obszarze Czech i Polski, które jako elementy nośne nowego produktu transgranicznego zostaną włączone do projektu Europejskiego Szlaku Kulturowego, w celu zwiększenia ruchu turystycznego na terenie regionu pogranicza polsko-czeskiego.

Czas trwania projektu:        01.06.2019- 31.05.2021

ecrr_for_combinations

ECRR – Europejski Szlak Reformacji
Nazwa Programu:  
INTERREG CENTAL EUROPE

Beneficjenci :          Protestant Church of Augsburg Confession in Austria, Upper Austrian Tourism Board, Regional Development Agency of the Pilsen Region, RERA a.s. Regional Development Agency of South Bohemia, Association of Municipalities in Upper Tisza Area, Self-government of Szabolcs-Szatmár-Bereg County, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Municipality of Velenje, Church and Tourism Association, Association for Rural Development of Thuringia, Mansfeld Südharz Marketing GmbH, Higher Institute on Territorial Systems for Innovation.

                                 

Wartość projektu:                2 309 253,85 Euro

Wartość dofinansowania:  1 896 160,06 Euro

Cel strategiczny projektu:  ECRR ma na celu identyfikację, wybór i połączenie istniejącego dziedzictwa kulturowego związanego z reformacją w Europie (miejsca, przedmioty i dziedzictwo niematerialne) oraz ustanowienie Europejskiego Szlaku Kulturowego Reformacji. Aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie, konsolidację i ekspansję szlaku po okresie istnienia projektu ECRR, konsorcjum opracuje i ustanowi stabilną i trwałą strukturę zarządzania. Wniosek o uznanie przez Radę Europy szlaku jako Europejski Szlak Kulturowy zostanie złożony przed zakończeniem projektu. Aby osiągnąć cele, projekt stosuje uprzywilejowane podejście oddolne, w którym zainteresowani lokalni i regionalni są aktywnie zaangażowani przez cały czas realizacji projektu. Budowanie potencjału, transfer wiedzy i wzajemne uczenie się są kamieniem węgielnym tego projektu.

Czas trwania projektu:        01.07.2016- 30.06.2019


www.reformationroutes.eu
www.interreg-central.eu/ECRR
www.facebook.com/RoutesofReformation

Platforma E Usług Publicznych Dolnego Śląska

Nazwa projektu: Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)
Nazwa beneficjentów (konsorcjum): Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Fundacja Informatyki i Zarządzania, Instytut Nauki i Techniki Stipendium
Wartość projektu: 5 746 089,00 PLN
Wartość dofinansowania: 4 884 175,65 PLN

Projekt zakłada stworzenie platformy umożliwiającej obywatelom dostęp przez Internet do usług publicznych. Realizacja umożliwi spełnienie celu głównego Działania 2.1.1 Poddziałania 2.1.1 E usługi publiczne – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, którym jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na terenie województwa dolnośląskiego oraz poprawę wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.
Okres realizacji Projektu: 01.11.2016 – 30.06.2018 r.

1503362_1567511393501858_3582270732113391017_nCAVA – Competences for Added Value Agro-food Micro-Productions: Entrepreneurial Development
in Rural Areas
We wrześniu 2014 roku DOT rozpoczęła realizację projektu CAVA. Partnerami w projekcie są
podmioty z Włoch (lider projektu: Cefal), a także Polski, Chorwacji, Belgii, Francji i Rumunii. Udział
DOT w projekcie to 31.781 EUR, z czego UE refunduje 28.602,90 EUR wydatków. Wartość całego
projektu to 449.522 EUR. Projekt potrwa do 31.08.2017 roku.


,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Kujawsko – Pomorską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Stowarzyszeniem ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” realizuje projekt  pn. ,, Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów wiejskich”

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym. Operacja jest realizowana w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ,,Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” .

Na projekt składają się trzy główne moduły:

– 3 wizyty studyjne pod hasłem Innowacyjne metody tworzenia produktu w obiektach agroturystyki i turystyki wiejskiej w gospodarstwach turystycznych/agroturystycznych na terenie trzech województw

– konferencja Turystyka 2021 – trendy w turystyce wiejskiej”

– podręcznik dobrych praktyk ,,Agroturystyka. Od pomysłu do polubieni”.

Działanie te skierowane są do osób pracujących w sektorze agroturystyki
i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele obiektów i osoby zatrudnione) oraz osoby zamierzające rozpocząć pracę w ww. sektorze, przedstawicieli samorządów, Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz branży turystycznej.

Efektem naszych działań będzie poprawa atrakcyjności turystycznej województw, które będą kojarzone z wysoką jakością oraz przystępnością usług turystycznych na obszarach wiejskich. Przyczyni się to również do upowszechnienia wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu obszarów wiejskich oraz zainteresowania mieszkańców możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Ponadto zostanie wydana publikacja dotycząca najlepszych praktyk stanowiących przedstawienie profesjonalnych i kompleksowych ofert turystycznych związanych z biznesem turystycznym i agroturystycznym.

Wartość dofinansowania operacji : 106 406,46 zł  

Odwiedź portal KSOW –http://ksow.pl  i zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich