PROJEKTY UNIJNE

 

Projekt nr RPDS.08.02.00-02-0015/22  pn. „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 realizowany jest przez Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.; 50-203 Wrocław; ul. R. Dmowskiego 17f/7 w partnerstwie z: Dolnośląską Organizacją Turystyczną; 50-027 Wrocław; ul. Świdnicka.

Nr: RPDS.08.02.00-02-0015/22

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Termin realizacji: 01.10.2022 r. – 31.10.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 4 713 657,95 zł

Kwota dofinansowania: 4 477 522,95 zł

Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 150 (90K,60M) osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) imigranci od 30 roku życia zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. osoby zdefiniowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez aktywizację zawodowo-edukacyjną w okresie 01.10.2022-31.10.2023r.

Uczestnicy: Projekt kierowany jest do Grupy Docelowej 150 obywateli Ukrainy (90 kobiet i 60 mężczyzn) osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) imigranci od 30 roku życia – w tym 10 osób w wieku 50 lat i więcej (wiek liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. osoby zdefiniowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy – także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytoriom Rzeczpospolitej Polskiej z terytoriom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej – w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano zakwalifikowanie do projektu 75 (45 K, 30 M) osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 75 (45 K, 30 M) osób biernych zawodowo.

(wymagane zaświadczenie potwierdzające nadanie nr PESEL w specjalnym trybie oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na obszarze województwa dolnośląskiego)

Oferowane wsparcie:

 • 1. Doradztwo zawodowe w tym Indywidualny Plan Działania – IPD (4 godziny)
 • 2. Pośrednictwo pracy (3 godzin)
 • 3. Warsztaty aktywizujące jako nauka aktywnego poszukiwania pracy (16 godzin)
 • 4. Kursy komputerowe dla 50% uczestników projektu zgodnie z IPD
 • 5. Kursy zawodowe umożliwiające nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych
 • 6. Staże zawodowe 3-miesięczne z wynagrodzeniem dla stażysty – stypendium stażowe

Dodatkowo dla pracodawcy przyjmującego na staż: refundacja wydatków związanych z odbywaniem stażu (szkolenia BHP, badania lekarskie, badania psychologiczne, koszty zakupu zużywalnych materiałów i narzędzi niezbędnych stażyście do odbycia stażu),refundacja kosztów wynagrodzenia dla opiekunów stażystów w wysokości 500,00 zł/m-c

 • 7. Refundacja dla pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia do stanowiska pracy utworzonego dla uczestnika projektu w wysokości do 37 400,00 zł(w związku z przyznaną refundacją wymagane jest utrzymanie stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy)

Więcej informacji:

Szczegóły znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr RPDS.08.02.00-02-0015/22 pn. „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia”.

Informację można uzyskać również w biurze projektu.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo na stronie: http://www.europea.pl/index.php/fundusze-unijne/realizowane-projekty-unijne/70-szansa-na-zawodowy-sukces-aktywizacja-zawodowa-imigrantow-po-30-roku-zycia

Biuro projektu znajduje się przy ul. R. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław, województwo dolnośląskie, e-mail: info@europea.pl, www.europea.pl, tel. 71 799 99 73.

OFERUJEMY WSPARCIE TŁUMACZA PRZY FORMALNOŚCIACH, DOKUMENTACJI, DORADZTWIE I SZKOLENIACH PRZEZ CAŁY OKRES UDZIAŁU UCZESTNIKA W PROJEKCIE

Nazwa Programu: INTERREG V-A Czeska Republika – Polska

Beneficjenci:
Destinační společnost Východní Čechy oraz Dolnośląska Organizacja Turystyczna,

Wartość projektu:                234 910,16 Euro

Wartość dofinansowania:  199 673,60 Euro

Cel szczegółowy projektu:   Głównym celem projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego we wspólnym regionie poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, wydłużenie czasu pobytu turystów, zmniejszenie sezonowości i przekierowania ruchu turystycznego także do mniej uczęszczanych miejsc turystycznych, a tym samym zwiększenie zatrudnienia w mniej uczęszczanych turystycznie miejscach, w których ruch turystyczny pomógłby w poprawie poziomu życia lokalnych mieszkańców.

Czas trwania projektu:      01.02.2022- 31.10.2023


Nazwa Programu: 
INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Beneficjenci : Destinační společnost Východní Čechy , Orlické hory a Podorlicko, Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Wartość projektu:                272 839,50 Euro

Wartość dofinansowania:  228 224,57 Euro

Cel projektu: Zintensyfikowanie i usprawnienie promocji zamków i pałaców na obszarze Czech i Polski, które jako elementy nośne nowego produktu transgranicznego zostaną włączone do projektu Europejskiego Szlaku Kulturowego, w celu zwiększenia ruchu turystycznego na terenie regionu pogranicza polsko-czeskiego.

Czas trwania projektu:        01.06.2019- 31.05.2021

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko  Czeskiego „ Wspólne Dziedzictwo”

Nazwa Programu:  INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Beneficjenci :          Lider Projektu-   Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz partnerzy:

                    Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,  Stowarzyszenie Region Beskidy,

                                  Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza , Destinační společnost

                                   Východní Čechy,  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu,  Královéhradecký kraj,

                                   Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,  Regionální rada rozvoje a spolupráce se

                                   sídlem v Třinci, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu,

                                   Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry.

                                 

Wartość projektu:                2 240 567,43 Euro

Wartość dofinansowania:  1 904 482,31 Euro

Cel strategiczny projektu:  Stworzenie trwałej, zintegrowanej sieci współpracy w zakresie działań promocyjnych turystyki na obszarze polsko – czeskiego  pogranicza opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowych poprzez wsparcie środowiska / branży turystycznej, tworzenie i promocję produktów turystycznych, inicjowanie łączenia istniejących szlaków turystycznych w szlaki transgraniczne, integrację istniejących ofert w kompleksowe transgraniczne pakiety turystyczne pogranicza, co prowadzić będzie do wydłużenia pobytów turysty na tym obszarze oraz do podniesienia atrakcyjności istniejącego bogactwa kulturowego i przyrodniczego oraz prezentację wspólnego dziedzictwa poprzez rekonstrukcje jako oferty turystycznej.

Cel to również wykreowanie obszaru polsko-czeskiego pogranicza jako atrakcyjnej destynacji turystycznej dla turystów z Polski, Czech i innych państw.

Czas trwania projektu:        01.01.2017- 30.06.2020

ecrr_for_combinations

ECRR – Europejski Szlak Reformacji
Nazwa Programu:  
INTERREG CENTAL EUROPE

Beneficjenci :          Protestant Church of Augsburg Confession in Austria, Upper Austrian Tourism Board, Regional Development Agency of the Pilsen Region, RERA a.s. Regional Development Agency of South Bohemia, Association of Municipalities in Upper Tisza Area, Self-government of Szabolcs-Szatmár-Bereg County, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Municipality of Velenje, Church and Tourism Association, Association for Rural Development of Thuringia, Mansfeld Südharz Marketing GmbH, Higher Institute on Territorial Systems for Innovation.

                                 

Wartość projektu:                2 309 253,85 Euro

Wartość dofinansowania:  1 896 160,06 Euro

Cel strategiczny projektu:  ECRR ma na celu identyfikację, wybór i połączenie istniejącego dziedzictwa kulturowego związanego z reformacją w Europie (miejsca, przedmioty i dziedzictwo niematerialne) oraz ustanowienie Europejskiego Szlaku Kulturowego Reformacji. Aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie, konsolidację i ekspansję szlaku po okresie istnienia projektu ECRR, konsorcjum opracuje i ustanowi stabilną i trwałą strukturę zarządzania. Wniosek o uznanie przez Radę Europy szlaku jako Europejski Szlak Kulturowy zostanie złożony przed zakończeniem projektu. Aby osiągnąć cele, projekt stosuje uprzywilejowane podejście oddolne, w którym zainteresowani lokalni i regionalni są aktywnie zaangażowani przez cały czas realizacji projektu. Budowanie potencjału, transfer wiedzy i wzajemne uczenie się są kamieniem węgielnym tego projektu.

Czas trwania projektu:        01.07.2016- 30.06.2019


www.reformationroutes.eu
www.interreg-central.eu/ECRR
www.facebook.com/RoutesofReformation


,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tytuł operacji: Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich.

Partner KSOW: Wielkopolska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną.

Termin realizacji: 01.07.2022­-­31.10.2023 r.

Celem operacji jest podniesienie jakości świadczonych usług przez podmioty branży turystycznej na obszarach wiejskich oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności przedsiębiorczości wiejskiej jako warunek konieczny dla modernizacji i rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi.

Formy realizacji operacji:

W ramach operacji zaplanowano:

 • osiem jednodniowych warsztatów tematycznych dedykowanych dla 120 osób
  z obszaru województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.  Planowane są dwa warsztaty w każdym województwie, po jednym w każdym roku realizacji operacji. Przyjęty program oraz zaplanowany zakres tematyczny stanowią odpowiedź zarówno na dynamiczne zmiany na rynku usług turystycznych, jak i na oczekiwania zgłaszane przez przedstawicieli branży. Zdobyta wiedza będzie sprzyjać aktywizacji biznesowej, zwiększeniu zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz przyczyni się do zmniejszenia migracji ze wsi do miast w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy. Efektem realizacji projektu będzie również wspieranie zrównoważonego rozwoju w turystyce, poprzez podnoszenie atrakcyjności i stopnia innowacyjności oferty w regionach położonych poza dominującymi obszarami recepcji turystycznej.
 • ogólnopolską jednodniową konferencję dla 120 osób, uczestników warsztatów oraz osób zainteresowanych branżą turystyczną. Konferencja zostanie przeprowadzona w formule online i będzie poświęcona tematom rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Przedstawione zostaną różne aspekty innowacyjności w prowadzeniu działalności i tworzeniu usług turystycznych na obszarach wiejskich.

Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do osób pracujących w sektorze agroturystyki
i turystyki wiejskiej (zarówno właścicieli obiektów, jak i osób zatrudnionych) oraz osób zamierzających rozpocząć pracę w sektorze turystycznym na terenach wiejskich
z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego.

Przewidywane efekty:

Efektem realizacji operacji będzie podniesienie kompetencji  120 uczestników operacji,
z województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego, z zakresu poprawy jakości świadczonych usług turystycznych na obszarach wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości opartej o sektor turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym na obszarach wiejskich. Ponadto, dzięki udziałowi w konferencji online możliwe będzie podniesienie kompetencji związanych z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich wśród większej grupy osób z obszaru całej Polski.

Efektem realizacji projektu będzie również wspieranie zrównoważonego rozwoju w turystyce, poprzez podnoszenie atrakcyjności i stopnia innowacyjności oferty w regionach położonych poza dominującymi obszarami recepcji turystycznej.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest: Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Platforma E Usług Publicznych Dolnego Śląska

Nazwa projektu: Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)
Nazwa beneficjentów (konsorcjum): Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Fundacja Informatyki i Zarządzania, Instytut Nauki i Techniki Stipendium
Wartość projektu: 5 746 089,00 PLN
Wartość dofinansowania: 4 884 175,65 PLN

Projekt zakłada stworzenie platformy umożliwiającej obywatelom dostęp przez Internet do usług publicznych. Realizacja umożliwi spełnienie celu głównego Działania 2.1.1 Poddziałania 2.1.1 E usługi publiczne – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, którym jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na terenie województwa dolnośląskiego oraz poprawę wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.
Okres realizacji Projektu: 01.11.2016 – 30.06.2018 r.

1503362_1567511393501858_3582270732113391017_nCAVA – Competences for Added Value Agro-food Micro-Productions: Entrepreneurial Development
in Rural Areas
We wrześniu 2014 roku DOT rozpoczęła realizację projektu CAVA. Partnerami w projekcie są
podmioty z Włoch (lider projektu: Cefal), a także Polski, Chorwacji, Belgii, Francji i Rumunii. Udział
DOT w projekcie to 31.781 EUR, z czego UE refunduje 28.602,90 EUR wydatków. Wartość całego
projektu to 449.522 EUR. Projekt potrwa do 31.08.2017 roku.