Zaproszenie do składania ofert

Wrocław, dnia 24 listopada 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert na realizację  usług obsługi prawnej w ramach projektu:

Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  realizację usług obsługi  prawnej projektu w ramach   projektu Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Niniejsze zapytanie zostało skierowane do bezpośrednio kancelarii prawnych oraz ogłoszone w siedzibie Zamawiającego. Ze względu na wartość Zamówienia, nieprzekraczający 20.000,00 zł netto, Zmawiający zastosował  tryb procedury udzielania zamówień i wyboru wykonawcy.

1.       Zamawiający

DOLNOŚLASKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

 

 

 

2.       Projekt:

Platforma e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

3.       Przedmiot i zakres zamówienia:

Usługi prawnicze (w tym doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej) w zakresie czynności przetargowych związanych z realizacją Projektu.

4.       Szczegóły przedmiotu zamówienia:

a.       Opracowanie założeń i harmonogramu przetargu;

b.      Przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i ogłoszeń do przeprowadzenia przetargu, a szczególności: 

                                                               i.      Opracowanie, na podstawie danych technicznych przekazanych przez Zmawiającego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

                                                             ii.      Weryfikacja SIWZ pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami;

                                                            iii.      przygotowanie wzoru umowy, będącej załącznikiem do SIWZ;

                                                           iv.      redagowanie ogłoszeń i pism w trakcie postępowania przetargowego,

c.       redagowanie formalnych pism i odpowiedzi do uczestników postępowania przetargowego,

d.      przeprowadzenie analizy ryzyk pod względem zaproponowanych w SIWZ kryteriów oceny, warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia Wykonawców;

e.      reprezentacja prawna zamawiającego przed sądami i organami administracyjnymi;

f.        monitorowanie zgodności działań Zamawiającego z zawartymi umowami  oraz  aktami prawnymi;

g.       doradztwo bieżące w zakresie procedury przetargowej.

h.      termin realizacji: od 5.12.2016 r. do dnia zakończenia procedury przetargowej.

 

5.       Termin i sposób składania ofert:

a.       Termin:5.12.2016 godzina 15:00.

b.      Sposób składania ofert:

                                                               i.      Na adres mailowy: biuro@dot.org.pl

                                                             ii.      W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego od pn- pt w godzinach 9-15

 

Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po upływie  wyznaczonego  terminu nie  będą

rozpatrywane.

 

6.       Oferent, który  jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć ofertę zawierającą co najmniej:

1)nazwę, adres i NIP oferenta;

2) oczekiwane całkowite zryczałtowane wynagrodzenie netto (do którego zostanie dodany podatek VAT wg obowiązujących przepisów);

3) imię, nazwisko i nr wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów, oraz dane i kwalifikacje osoby albo osób mających faktycznie wykonywać czynności określone w niniejszym zaproszeniu.

 

7.       Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu kryteria:

1)      Wynagrodzenie netto  – 40% (40 pkt)

2)      stopień i rodzaj doświadczenia w obsłudze prawnej projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – 30% (30 pkt)

3)      stopień i rodzaj doświadczenie w obsłudze prawnej projektów informatycznych i e-commerce – 20% (20 pkt)

4)      i rodzaj doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych – 10% (10 pkt).

 

8.       Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają:

a)      wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”),

b)      wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiajacego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

                    i.            uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

                   ii.            posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

                 iii.            pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

                 iv.            pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.