ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/Łączą nas zamki i pałace Prowadzenie usług marketingu internetowego w zakresie kampanii SEO, Google Ads, kampanii Facebook Ads oraz reklamy displayowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/Łączą nas zamki i pałace
W oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 6.5.2 Zasada konkurencyjności z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz Załącznik nr 23 Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Wersja 7.
I. Przedmiot i cel zamówienia:
W związku z realizowanym projektem „Łączą nas zamki i pałace, nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój” Dolnośląska Organizacja Turystyczna zwraca się o złożenie ofert na świadczenia usług marketingu internetowego w zakresie kampanii SEO, Google Ads, kampanii Facebook Ads oraz reklamy displayowej na wybranych portalach turystycznych na rynku polskim.
II. Zamawiający:
Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Ul. Świdnicka 44
50-027 Wrocław
NIP: 897 161 69 95
Strona internetowa na której Zamawiający upublicznił Zapytanie ofertowe:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://dot.org.pl/aktualnosci/
III. Rodzaj zamówienia:
Usługi
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest (zadania):
1. Pozycjonowanie serwisu www: Przeprowadzenie optymalizacji serwisu www pod kątem SEO/SEM, przygotowanie strategii pozycjonowania, analizę konkurencji i fraz kluczowych, pozycjonowanie witryny – linkowanie strony głównej i podstron w strategii pozycjonowania Long Tail, budowę zaplecza wspomagającego pozycjonowanie, optymalizację całościową, monitoring wyników pozycjonowania i dostęp do wyników poprzez platformę online (Google Search Console). Kampania Google AdWords: Aktywację kampanii, analizę fraz kluczowych pod kątem adekwatności i efektywności, przygotowanie treści linków sponsorowanych, instalację, monitorowanie i raportowanie konwersji (śledzenie działań Klienta na stronie), stały monitoring kampanii, optymalizację kampanii przez cały okres trwania umowy, przygotowanie raportu miesięcznego, doradztwo, sugestie, nieograniczoną ilość zmian treści boksów i listy słów kluczowych, działania dążące do utrzymania boksów na najwyższych pozycjach przy jednoczesnym dbaniu o obniżenie kosztu za kliknięcie/CPC (cost per click). 2. Kampania Facebook Ads: Opracowanie strategii, analiza grupy docelowej, aktywację kampanii Facebook Ads, promocja tworzonego przez Zamawiającego contentu (treści, materiałów wideo, fotografii), analizę kierowania reklamy, stały monitoring kampanii, optymalizację kampanii przez cały okres trwania umowy, przygotowanie raportu końcowego, doradztwo, sugestie.
3. Reklama displayowa na wybranych portalach turystycznych: Zamieszczenie grafiki reklamowej w jednym z wybranych serwisów turystycznych. Wybór serwisu odbędzie się w porozumienie z Zamawiającym, kontakt z mediami, analizę efektywności reklamy, stały monitoring kampanii, przygotowanie raportu końcowego, doradztwo, sugestie. Kod CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/29011