Zaproszenie do składania ofert “Realizację usług tłumaczeniowych w okresie od 01.03.2020 do 31.05.2021r ”.

Zaproszenie do składania ofert         

W związku z realizowanym projektem „Łączą nas zamki i pałace, nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój” Dolnośląska Organizacja Turystyczna zwraca się o złożenie ofert na  “Realizację usług tłumaczeniowych w okresie od 01.03.2020 do 31.05.2021r ”.

Niniejsze zapytanie zostało skierowane do wybranych przez Zamawiającego potencjalnych wykonawców oraz ogłoszone w siedzibie Zamawiającego i na stronie www.dot.org.pl.

Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą kwoty określonej w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zmawiający zastosował  tryb konkurencyjny udzielania zamówień i wyboru wykonawcy.

 1. Zamawiający

DOLNOŚLASKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ul. Świdnicka 44

50-027 Wrocław

 1. Projekt:

„Łączą nas Zamki i Pałace” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

 1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Realizacja usług tłumaczeniowych w okresie od 01.03. 2020 do 31.05.2021.

 

 1. Szczegóły przedmiotu zamówienia:

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  realizację usług tłumaczeniowych obejmujących:

 1. Usługa tłumaczeń pisemnych w zakresie języka czeskiego
 2. Usługa tłumaczeń ustnych (szeptanych)

 

W ramach projektu przewidujemy:

– podpisanie umowy o współpracy obowiązującej do zakończenia projektu tj. 31.05.2021r.

– rozliczanie po wykonaniu tłumaczenia na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę.

– zapotrzebowanie szacowane na 120 stron tłumaczeniowych (1800 znaków ze spacjami) przy założeniu nie równomiernego rozłożenia tekstów w czasie.

– tłumaczenie dokumentów projektowych i korespondencji między partnerami projektu.

– wykonywanie większości tłumaczeń w trybie zwykłym, z wyprzedzeniem stosownym do wielkości przekazywanych tekstów tj. do 5 stron tłumaczeniowych na dzień roboczy (nie licząc dnia wysłania zlecenia).

część tłumaczeń może być zlecana w trybie ekspresowym tj. do max 10 stron tłumaczeniowych na następny dzień roboczy (nie licząc dnia wysłania zlecenia);

– wykonywanie tłumaczeń ustnych (szeptanych) na obszarze całego obszaru wsparcia programu Interreg Polska Czechy; szacowane zapotrzebowanie na ten rodzaj tłumaczeń to około 1 dzień

– charakter tekstów zlecanych do tłumaczenia ze względu na długi czas umowy jest trudny do jednoznacznego określenia; przewidujemy że około 80% będą stanowiły zlecenia tłumaczeń  na stronę internetową (wymagające korekty lub całego tłumaczenia przez „native’a”) w trybie zwykłym, około 10% będą stanowiły zlecenia tłumaczeń dokumentów roboczych partnerów projektu (notatki, korespondencja , oficjalne pisma) w trybie zwykłym oraz około 10 % będą stanowiły zlecenia tłumaczeń dokumentów roboczych partnerów projektu (notatki, korespondencja, oficjalne pisma itp.) w trybie ekspresowym.

 

 

 1. Termin i sposób składania ofert

Termin: 09.03.2020  godzina 12:00.

Sposób składania ofert:

na adresy mailowe: iwona.nolbert@dot.org.pl oraz marek.janczyszyn@dot.org.pl   lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po upływie  wyznaczonego  terminu nie  będą rozpatrywane.

Oferent, który  jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć ofertę zawierającą co najmniej:

1) nazwę, adres i NIP oferenta;

2) oczekiwane całkowite zryczałtowane wynagrodzenie brutto w PLN dla następujących usług za jedną stronę tłumaczeniową 1800 znaków ze spacjami:

 1. Usługa tłumaczeń pisemnych w zakresie języka czeskiego

– w trybie zwykłym strony www

– w trybie zwykłym dokumenty robocze

– w trybie ekspresowym dokumenty robocze

 1. Usługa tłumaczeń ustnych szeptanych język czeski (1 godzina robocza) pisemnych w zakresie języka czeskiego

3) opis wraz z udokumentowaniem doświadczenia w realizacji podobnych zleceń.

4) przekazanie tłumaczenia na język czeski 1 przykładowej strony tłumaczeniowej umieszczonej jako załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (na końcu zapytania) w celu oceny jakości

 1. Kryteria i termin oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu kryteria:

– cena – 100%

Wynik oceny oferty Wykonawca poda w terminie do 11.03.2020r. bezpośrednio zwycięzcy postępowania.

 1. Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają:

 1. a)   wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”),
  b)   wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiajacego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do doprecyzowania warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 Przykładowa strona do tłumaczenia
Muzeum Zamek Bolków, Odział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Góry i Pogórze Kaczawskie

 1. Księcia Bolka 12, 59-420 Bolków

Zamek zbudowany w XIII w. przez księcia legnickiego Bolesława II Rogatkę. Najstarszą jego częścią jest wieża z klinem (tzw. dziobem). Odbywają się tu liczne festiwale i turnieje.

Godziny otwarcia :
PONIEDZIAŁEK 9:00 – 15:30 wstęp wolny

WTOREK-PIĄTEK
9:00 – 16:30 /od 1 maja do 30 września/
9:00 – 15:30 /od 1 października do 30 kwietnia/

SOBOTA, NIEDZIELA I ŚWIĘTA
9:00 – 17:30 /od 1 maja do 30 września/
9:00 – 16:30 /w kwietniu i październiku/
9:00 – 15:30 /od 1 listopada do 31 marca/

Wystawy Stałe :
Budownictwo Obronne Księstwa Świdnicko-Jaworskiego
Wystawy czasowe
Festiwal Castle Party
Imprezy rekonstrukcyjne z udziałem bractwa rycerskiego Zamku Bolków
Czaty Zamkowe festiwal piosenki literackiej im. Jacka Kaczmarskiego
Wstęp :
– w poniedziałki robocze (!) wstęp bezpłatny (sale wystawowe zamknięte)
Pozostałe dni robocze, niedziele, święta i dni wolne od pracy:
– normalny 10 zł
– ulgowy 5 zł
– karta Dużej Rodziny normalny 5 zł
– karta Dużej Rodziny ulgowy 2 zł

Dodatkowe Atrakcje :

Festiwal Castle Party, Czaty Zamkowe festiwal piosenki literackiej im. Jacka Kaczmarskiego