Ogłoszenie nr 2021-25068-56684 stworzenie i emisja filmów informacyjnych o tematyce turystycznej w Internecie za pośrednictwem kanału YouTube dotyczących wybranych zamków na terenie Polski oraz Czech.

W związku z realizowanym projektemŁączą nas zamki i pałace, nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój” Dolnośląska Organizacja Turystyczna zwraca się o złożenie ofert na zamówienie którego przedmiotem jest stworzenie i emisja filmów informacyjnych o tematyce turystycznej w Internecie za pośrednictwem kanału YouTube dotyczących wybranych zamków na terenie Polski oraz Czech.

Szczegóły ogłoszenia : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56684