ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022/ Karnawał Tradycji

W oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 6.5.2 Zasada konkurencyjności z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz Załącznik nr 23 Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Wersja 7.

W związku z realizowanym projektem „Karnawał Tradycji” nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/21-033/0003107, realizowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego „Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój”, Dolnośląska Organizacja Turystyczna zwraca się o złożenie ofert na wydanie (skład oraz wydruk) katalogu projektu „Karnawał Tradycji wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

LINK DO OGŁOSZENIA : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136416

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ROZSTRZYGNIĘTE: WYNIKI