Ostatnie dni dla organizacji pozarządowych na złożenie wniosku do Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego

Do 29 marca 2023 r. organizacje pozarządowe mogą jeszcze składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury turystycznej i/lub zakupu sprzętu pływającego, które poprawią warunki uprawiania turystyki na terenach nadodrzańskich.

Przystanie, pola biwakowe, parkingi dla kamperów, miejsca rekreacji nad brzegiem rzeki, miejsca do wodowania i wyciągania kajaków i innych sprzętów pływających, kajaki, łodzie, supy, zejścia do wody, szlaki wodne – to tylko wycinek tego, co można zrealizować w Dolnośląskim Funduszu Odrzańskim 2023.

Nabór wniosków trwa do 29 marca 2023 do godziny 23:59. Wnioski składa się tylko w formie elektronicznej. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. zł, a wymagany wkład własny wynosi 10% wartości projektu. Czas realizacji: od maja do końca 2023 r.

 

Jak poprawnie złożyć wniosek?

 

  1. Wypełnić i złożyć ofertę w Generatorze eNGO pod adresem: https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:55).
  2. Zapisać ofertę na dysku komputera.
  3. Podpisać ofertę podpisem elektronicznym.
  4. Podpisać wymagane załączniki podpisem elektronicznym (każdy z osobna).
  5. Przesłać ofertę oraz wymagane załączniki za pomocą platformy ePUAP do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:59).

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów ze złożeniem wniosku, Wydział Turystyki jest do Państwa dyspozycji:

 

www.turystyka.dolnyslask.pl

Marcelina Młodzińska: 71 770 41 18

Natalia Mutor: 693 315 444

Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023

 

Już wkrótce nabrzeże całej Odry znów ma zacząć tętnić życiem. Powołany, przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023, ma wspierać dolnośląskie gminy w realizacji projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury nad Odrą. Warto przypomnieć, że w 2018 r. fundusz o podobnym charakterze istniał, jednak dotyczył terenu całego województwa.

 

Jak mówi Krzysztof Maj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego: „Skupiamy się na Odrze, jako głównej rzece regionu. Inwestując w obiekty małej infrastruktury, przystanie, pola biwakowe nad rzeką, chcemy część ruchu turystycznego przekierować również tutaj. Jestem przekonany, że otwierając się na turystów, spowodujemy również zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rzeki i jej zasobów.”

Na wszystkie zadania przeznaczono 2 miliony złotych. Wartość dofinansowania wyniesie do 150 tysięcy dla gminy albo organizacji pozarządowej. W ramach programu zostaną przyznane dotacje celowe na realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z rzeką Odrą dla gmin województwa dolnośląskiego, przez których teren przepływa rzeka Odra, bądź które graniczą z rzeką Odrą. Dotacje zostaną też przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. To szczególnie ważne, ponieważ coraz więcej stowarzyszeń, fundacji realizuje zadania związane z rzeką, a teraz będą mogły otrzymać dotacje na swoje projekty infrastrukturalne.

 

W ramach programu planuje się realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury na terenie gmin odrzańskich, m.in.: przystanie, pola biwakowe, parkingi dla kamperów, zaplecze sportowo – rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, sprzęt pływający, slipy dla łodzi.

 

W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego wskazano, że Odra jest „obszarem o znaczących walorach przyrodniczych pozwalających na uruchomienie programów turystycznego wykorzystania rzeki i przyległych do niej terenów, zgodnie z modelem zrównoważonej turystyki”. Program Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 ma stanowić uzupełnienie działań województwa dolnośląskiego realizowanych poprzez otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz z zakresu turystyki. Przedstawiciele organizacji pozarządowych składający, bądź chcący składać swoje wnioski w ramach w/w konkursów, zwracali uwagę, na braki odpowiedniej infrastruktury związanej z rzeką Odrą, uniemożliwiające w dużej części realizację wielu zadań. Stąd potrzeba realizacji programu Dolnośląski Fundusz Odrzański. Warto podkreślić, że obecnie, gminy Chocianów, Brzeg Dolny, Prochowice, Ścinawa i Wołów budują wspólnie zintegrowaną sieć przystani oraz łączących je ścieżek rowerowych z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach inwestycji w Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu i Brzegu Dolnym zbudowane zostaną pasażerskie przystanie żeglarskie na Odrze. Każda z nich będzie dysponowała miejscami postojowymi dla jachtów, łodzi motorowych czy kajaków. Powstanie też nowy szlak rowerowy o długości 100 km, umożliwiający bezpieczną komunikację pomiędzy poszczególnymi portami.

 

Dzięki programowi Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023, wzdłuż rzeki Odry na terenie województwa dolnośląskiego, powstanie kompleksowa infrastruktura będąca uzupełnieniem istniejących obiektów o przeznaczeniu turystycznym.

DFO 2023 dla GMIN NADODRZAŃSKICH

Od 1 do 21 marca 2023 r. gminy Dolnego Śląska, przez które przepływa rzeka Odra, lub które z Odrą sąsiadują mogły składać wnioski o dofinansowanie zadań polegających na budowie lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej i/lub zakupie sprzętu turystycznego, służącego do uprawiania turystyki wodnej. Obecnie trwa weryfikacja formalna wniosków.

Poprzez infrastrukturę i sprzęt turystyczny rozumie się w szczególności: przystanie, pola biwakowe (np. wiaty, ławostoły, paleniska, kosze na śmieci), parkingi dla kamperów, zaplecze sportowo – rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, sprzęt pływający, slipy dla łodzi.

Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie urzędu, natomiast edytowalną wersję wniosku należy przysłać na adres e-mail podany w regulaminie konkursu.

Wkład własny gminy musi wynosić minimum 25% wartości dotacji. Maksymalna kwota dotacji to 150.000,00 zł. Możliwe jest przyznanie dotacji na zadanie już rozpoczęte pod warunkami określonymi w regulaminie konkursu.
Czas realizacji zadania: do końca 2023 r.