Zaproszenie do składania ofert

Wrocław, dnia 18.12.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, realizując projekt dofinansowany ze środków publicznych, zaprasza  do  składania  ofert  na dostarczenie materiału zdjęciowego (wraz z przeniesieniem do niego majątkowych praw autorskich) na potrzeby stworzenia przewodnika kulinarno-turystycznego w ramach realizacji projektu „Szlak Kulinarny Smaki Dolnego Śląska”.

Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na stronie www Zamawiającego: www.dot.org.pl.

Zamówienie nie podlega pod ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579).

1. Zamawiający

DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław

2. Projekt: Szlak Kulinarny Smaki Dolnego Śląska

Przedmiot i zakres zamówienia:

Autorski materiał zdjęciowy,  prezentujący dolnośląskie obiekty gastronomiczne i producentów regionalnej żywności (członkowie Szlaku Kulinarnego „Smaki Dolnego Śląska”) oraz ich ofertę do wykorzystania w materiałach promocyjnych. Zamówienie obejmuje dostarczenie materiałów w formie elektronicznej oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do tych zdjęć.

Szczegóły przedmiotu zamówienia:

Materiał zdjęciowy powinien zawierać:

  • zdjęcia potraw oraz produktów regionalnych zgodnie z ofertą członków Szlaku Kulinarnego Smaki Dolnego Śląska(min. 150 zdjęć)
  • zdjęcia autorów dań i twórców produktów regionalnych(min. 50 zdjęć)
  • zdjęcia zewnętrzne oraz wewnętrzne obiektów i restauracji (min.40 zdjęć)
  • zdjęcia z wydarzeń kulturalnych w temacie kulinariów dolnośląskich z okresu 2016-2017 roku (min.60 zdjęć)
  • zdjęcia związane z dziedzictwem kulinarnym regionu Dolnego Śląska (min.20 zdjęć)
  • zdjęcia krajobrazowe prezentujące walory przyrodnicze Dolnego Śląska(min. 50 zdjęć)
  • zdjęcia prezentujące turystykę aktywną na Dolnym Śląsku (min.10 zdjęć)

Łącznie minimum 380 zdjęć zgodnie z powyższymi kategoriami. Zdjęcia powinny dotyczyć co najmniej 42 członków Szlaku Kulinarnego Smaki Dolnego Śląska (lista dostępna na : http://smakidolnegoslaska.pl/szlak-kulinarny-main/szlak-kulinarny/)

Zdjęcia powinny być w  rozdzielczości umożliwiającej druk rozkładówek albumowych (co najmniej 20 MPx)

3. Termin realizacji zamówienia (dostarczenie zdjęć do Zamawiającego): od  29.12.2017 do 23.01.2018

4. Termin i sposób składania ofert

Termin: 22.12.2017 godzina 15:00.

Sposób składania ofert:

na adres mailowy: biuro@dot.org.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego ul. Świdnicka 44, 50-027 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.

Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po upływie  wyznaczonego  terminu nie  będą rozpatrywane.

Oferent, który  jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć ofertę zawierającą co najmniej:

1) nazwę, adres i NIP oferenta;

2) oczekiwane całkowite wynagrodzenie brutto w PLN;

3) próbny materiał zdjęciowy w postaci 3 zdjęć z każdej kategorii (nośnik CD/DVD lub pendrive

5. Kryteria i termin oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu o kryteria:

1)      koszt brutto realizacji zamówienia w PLN  – 40% (40 pkt)

2)      zgodność z tematyką zamówienia– 30% (30 pkt)

3)      czas realizacji zamówienia – 30% (30 pkt)

Wynik oceny oferty Wykonawca poda w terminie do 29.12.2017 bezpośrednio zwycięzcy postępowania.

6. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert.