Ogłoszenie o przetargu

Dolnośląska Organizacja Turystyczna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „dostawę sprzętu i oprogramowania do przygotowania utworów audiowizualnych, usługę realizacji utworów audiowizualnych oraz usługę promocji utworów audiowizualnych w internecie” w ramach projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego ,,Wspólne dziedzictwo”, nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/000760, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2

Ogłoszenie o zamówieniu nr 633997-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Zamawiającego 7:30-15:30, nie później niż do 31 stycznia 2018 r., do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego- Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, przy ul. Świdnickiej 44, 50-027 Wrocław.

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 633997-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik nr 1 -Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
5. Załącznik nr 3 Formularz ofertowy
6. Załącznik nr 4 – wykaz dostaw i usług
8. Załącznik nr 5 Wykaz osób
9. Załącznik nr 6 Wykaz narzędzi
10. Załącznik nr 7 Ośw. o braku podstaw do wykluczenia
11. Załącznik nr 8 Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej

 

Uzupełniono: 02.01.2018: Wyjaśnienie do SIWZ

 

Uzupełniono 11.01.2018:

Ogłoszenie o zmianie SIWZ i terminie składania ofert

Wyjaśnienie do SIWZ (odpowiedzi na pytania)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uzupełniono 25.01.2018:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia