Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 633997-N-2017
Data: 20/12/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 932116764, ul. Swidnicka   44, 50-027  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717939724, 603250365, e-mail sara.stankiewicz@dot.org.pl, jakub.feiga@dot.org.pl, faks 717939728.
Adres strony internetowej (url): www.dot.org.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: 2018-01-26, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: 2018-01-31, godzina: 11:00,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: 
Punkt: 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wrocław, 25.01.2018 r. Zamawiający: Dolnośląska Organizacja Turystyczna Ul. Świdnicka 44 50-027 Wrocław Do: Wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawę sprzętu i oprogramowania do przygotowania utworów audiowizualnych, usługę realizacji utworów audiowizualnych i zamieszczania w internecie oraz usługę promocji utworów audiowizualnych w internecie” w ramach projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego ,,Wspólne dziedzictwo”, nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/000760, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej2; priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój” finansowanych z Funduszu Narodowego Republiki Czeskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I TERMINU SKŁADANIA OFERT 1. W związku z nieotrzymaniem ofert Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 31.01.2018 r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2018 r. o godz.12.00. 2. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2018 r.
Przewodniczący Komisji Przetargowej Jakub Feiga