Zapytanie ofertowe – usługa tłumaczeniowa

Wrocław, dnia 29.01.2018 r.

 Zaproszenie do składania ofert

 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza  do  złożenia  oferty  na :

Realizację usług tłumaczeniowych w okresie od 01.03.2018 do 30.06.2020r.

w ramach   projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z  programu Interreg Republika Czeska – Polska.

Niniejsze zapytanie zostało skierowane do wybranych przez Zamawiającego potencjalnych wykonawców oraz ogłoszone w siedzibie Zamawiającego i na stronie www.dot.org.pl.

Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą kwoty określonej w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zmawiający zastosował  tryb konkurencyjny udzielania zamówień i wyboru wykonawcy.

 

 1. Zamawiający

DOLNOŚLASKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ul. Świdnicka 44

50-027 Wrocław

2. Projekt:

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne Dziedzictwo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

3. Przedmiot i zakres zamówienia:

Realizacja usług tłumaczeniowych w okresie od 01.03. 2018 do 30.06. 2020.

 

4. Szczegóły przedmiotu zamówienia:

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  realizację usług tłumaczeniowych obejmujących:

 1. Usługa tłumaczeń pisemnych w zakresie języków czeski, niemiecki, angielski
 2. Usługa tłumaczeń ustnych (szeptanych)

 

W ramach projektu przewidujemy:

– podpisanie umowy o współpracy obowiązującej do zakończenia projektu tj. 30.06.2020r.

– rozliczanie kwartalne

– zapotrzebowanie szacowane na 40 stron tłumaczeniowych (1800 znaków ze spacjami) miesięcznie przy założeniu nie równomiernego rozłożenia tekstów w czasie.

– wykonywanie większości tłumaczeń w trybie zwykłym, z wyprzedzeniem stosownym do wielkości przekazywanych tekstów tj. do 5 stron tłumaczeniowych na dzień roboczy (nie licząc dnia wysłania zlecenia).

część tłumaczeń może być zlecana w trybie ekspresowym tj. do max 10 stron tłumaczeniowych na następny dzień roboczy (nie licząc dnia wysłania zlecenia);

– wykonywanie tłumaczeń ustnych (szeptanych) na obszarze całego obszaru wsparcia programu Interreg Polska Czechy; szacowane zapotrzebowanie na ten rodzaj tłumaczeń to około 4 dni na kwartał przy założeniu nie równomiernego ich rozłożenia w czasie;

– charakter tekstów zlecanych do tłumaczenia ze względu na długi czas umowy jest trudny do jednoznacznego określenia; przewidujemy że około 40% będą stanowiły zlecenia tłumaczeń do folderów turystycznych i na stronę internetową (wymagające korekty lub całego tłumaczenia przez „native’a”) w trybie zwykłym, około 40% będą stanowiły zlecenia tłumaczeń dokumentów roboczych partnerów projektu (notatki, regulaminy, bazy danych, oficjalne pisma itp.) w trybie zwykłym oraz około 20 % będą stanowiły zlecenia tłumaczeń dokumentów roboczych partnerów projektu (notatki, regulaminy, bazy danych, oficjalne pisma itp.) w trybie ekspresowym.

 

5. Termin i sposób składania ofert

Termin: 05.02.2018 godzina 12:00.

Sposób składania ofert:

na adresy mailowe: sara.stankiewicz@dot.org.pl oraz feiga@dot.org.pl  lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po upływie  wyznaczonego  terminu nie  będą rozpatrywane.

Oferent, który  jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć ofertę zawierającą co najmniej:

1) nazwę, adres i NIP oferenta;

2) oczekiwane całkowite zryczałtowane wynagrodzenie brutto w PLN dla następujących usług za jedną stronę tłumaczeniową 1800 znaków ze spacjami:

 1. Usługa tłumaczeń pisemnych w zakresie języka czeskiego

– w trybie zwykłym foldery i strony www

– w trybie zwykłym dokumenty robocze

– w trybie ekspresowym dokumenty robocze

 1. Usługa tłumaczeń pisemnych w zakresie języka niemieckiego

– w trybie zwykłym foldery i strony www

 1. Usługa tłumaczeń pisemnych w zakresie języka angielskiego

– w trybie zwykłym foldery i strony www

 1. Usługa tłumaczeń ustnych szeptanych język czeski (1 godzina robocza) pisemnych w zakresie języka czeskiego

3) opis wraz z udokumentowaniem doświadczenia w realizacji podobnych zleceń.

4) przekazanie tłumaczenia na język czeski 1 przykładowej strony tłumaczeniowej umieszczonej jako załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (na końcu zapytania) w celu oceny jakości

 

6. Kryteria i termin oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu kryteria:

– cena – 70%
– jakość przetłumaczenia przykładowej strony dołączonej do zapytania – 20%
– doświadczenie w realizacji podobnych zamówień – 10%

Wynik oceny oferty Wykonawca poda w terminie do 09.02.2018r. bezpośrednio zwycięzcy postępowania.

 

7. Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają:

 1. a)   wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”),
  b)   wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiajacego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.8. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do doprecyzowania warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 Przykładowa strona do tłumaczenia

INTERREG CZ-PL

‘Wspólne dziedzictwo’ / „Společné dědictví“

Komitet Sterujący

Procedury

 

Preambuła

 

Partnerzy zatwierdzonego Projektu Interreg Cz-Pl Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí 'Společné dědictví’ / Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego 'Wspólne dziedzictwo’ jak wymieniono we wniosku finalnie zatwierdzonym przez Wspólny Sekretariat Programu 16 kwietnia 2016 wyznacza Komitet Sterujący (dalej zwany jako KS) do podejmowania wiążących decyzji oraz monitorowania projektu.

 

 • 1

Zadania KS

 

 1. KS jest odpowiedzialny za monitorowanie wdrażania projektu Interreg w szczególności monitorowania postępów I, jeśli nastąpi potrzeba, dostosowania pracy i planu budżetowego.

 

 1. KS decyduje o wszystkich istotnych zmianach

 

 1. The SC may set up sub-groups/ working groups to deal with specific tasks related to the project.

 

 • 2

Skład KS

 

 1. Komitet Sterujący powinien składać się przynajmniej z jednego przedstawiciela Partnera Projektu uczestniczącego w projekcie Interreg. Każda decyzja podjęta podczas zebrania KS jest pełnomocna również dla nieobecnych PP.

 

 1. Członek KS powinien być reprezentantem każdego partnera projektowego lub należycie upełnomocnioną osobą. W obowiązku każdego partnera leży zapewnienie, że uczestnicy spotkania KS mają pełnomocnictwo by reprezentować ich instytucje w podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania projektu oraz są uwzględnieni w projekcie w systemie MS2014+.

 

 

 • 3

Przewodniczenie spotkań

 

 1. 1. Przewodniczącym jest Partner Wiodący – Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Wrocław