Informacja z otwarcia ofert

Wrocław, 02.03.2018 r.

Zamawiający:

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Ul. Świdnicka 44

50-027 Wrocław

Do:

Wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawę sprzętu i oprogramowania do przygotowania utworów audiowizualnych, usługę realizacji utworów audiowizualnych i utworzenia kanału telewizji online oraz usługę promocji kanału telewizji online w internecie” w ramach projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego ,,Wspólne dziedzictwo”, nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/000760, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej2; priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój” finansowanych z Funduszu Narodowego Republiki Czeskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 2.03.2018 godz. 12:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej przy ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław,
  2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: netto: 62.108,20 EUR
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożył następujący Wykonawca:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności

 

1. Grzegorz Hołowiński FRAME MEDIA

Ul. Wojanowska 44/8

54-050 Wrocław

Netto: 257.637,39 zł

Brutto:

314.088,99 zł

ETAP I: 20.04.2018

ETAP II: 30.05.2020

ETAP III: 30.05.2020

 

Zgodnie z SIWZ i Umową Zgodnie z SIWZ i Umową