Zaproszenie do składania ofert – zakup ścianki wystawienniczej

Wrocław, dnia 06.03.2018 r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert

na realizację dostawy ścianki promocyjnej wraz z akcesoriami w ramach projektu:  Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  realizację “Dostawa zestawu elastycznej ścianki promocyjnej modułowej” w ramach   projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

Niniejsze zapytanie zostało skierowane do wybranych przez Zamawiającego potencjalnych wykonawców oraz ogłoszone w siedzibie Zamawiającego i na stronie www.dot.org.pl. Ze względu na wartość Zamówienia, nieprzekraczającą kwoty określonej w ustawie z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, Zmawiający zastosował  tryb konkurencyjny udzielania zamówień i wyboru wykonawcy

  1. Zamawiający

DOLNOŚLASKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ul. Świdnicka 44

50-027 Wrocław

 

2. Projekt:

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

3. Przedmiot i zakres zamówienia:

Dostawa zestawu elastycznej, modułowej ścianki promocyjnej;

4. Szczegóły przedmiotu zamówienia:

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  dostarczenie systemu elastycznej, modułowej ścianki wystawienniczej spełniającej warunki:

  1. pozwalającej na dowolne kształtowanie powierzchni,
  2. wyposażonej w stelaż do zawieszenie telewizora co najmniej 21 cali.
  3. o łącznej długości ścianki co najmniej 240 cm, a wysokości max 210 cm.
  4. grafika na ściance zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego.

Elementem zamówienia jest też dostarczenie lekkich toreb dedykowanych do transportu zaproponowanego sprzętu.

Termin dostawy całości zamówienia nie może być dłuższy niż 6 tygodni od złożenia zamówienia.

Miejsce realizacji usługi: dostawa do siedziby Zamawiającego.

Do oferty proszę załączyć poglądowe zdjęcie ewentualnie proszę o precyzyjne opisanie wybranego modelu, tak, ażeby bez problemu można go było znaleźć w Internecie.

 

5.  Termin i sposób składania ofert

Termin: 22.03.2018 godzina 15:00.

Sposób składania ofert:

na adres mailowy: feiga@dot.org.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po upływie  wyznaczonego  terminu nie  będą rozpatrywane.

Oferent, który  jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć ofertę zawierającą co najmniej:

1) nazwę, adres i NIP oferenta;

2) oczekiwane całkowite zryczałtowane wynagrodzenie netto w PLN;

3) opis wraz z udokumentowaniem doświadczenia w realizacji podobnych zleceń.

  1. Kryteria i termin oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu kryteria:

– cena 70%
– technologia montażu 20%
– doświadczenie w realizacji podobnych zamówień 10%

Wynik oceny oferty Wykonawca poda w terminie do 09.04.2018r. bezpośrednio zwycięzcy postępowania.

  1. Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają:

a)      wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”),
b)      wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiajacego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert.