Dolnośląska Organizacja Turystyczna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „dostawę sprzętu i oprogramowania do przygotowania utworów audiowizualnych, usługę realizacji utworów audiowizualnych i utworzenia kanału telewizji online oraz usługę promocji kanału telewizji online w internecie” w ramach projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego ,,Wspólne dziedzictwo”, nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/000760, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 528868-N-2018 z dnia 2018-03-08 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Zamawiającego 7:30-15:30, nie później niż do 16 marca 2018 r., do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego- Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, przy ul. Świdnickiej 44, 50-027 Wrocław.

Do pobrania: