Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TV Online

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TV Online w ramach zadania realizowanego w projekcie „Wspólne Dziedzictwo” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Ogłoszenie nr 500065725-N-2018 z dnia 27-03-2018 r.
Dolnośląska Organizacja Turystyczna: Dostawa sprzętu i oprogramowania do przygotowania
utworów audiowizualnych, usługa realizacji utworów audiowizualnych i zamieszczania w
internecie oraz usługa promocji utworów audiowizualnych w internecie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego ,,Wspólne dziedzictwo”, nr reg.
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/000760, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej2; priorytetu inwestycyjnego
Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej
dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów
naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528868-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 932116764, ul. Swidnicka 44, 50-027 Wrocław, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 717939724, 603250365, e-mail sara.stankiewicz@dot.org.pl, jakub.feiga@dot.org.pl, faks 717939728.
Adres strony internetowej (url): www.dot.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do przygotowania utworów audiowizualnych, usługa realizacji utworów audiowizualnych i zamieszczania w
internecie oraz usługa promocji utworów audiowizualnych w internecie
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
utworów audiowizualanych oraz zmieszczenia ich w internecie wraz z ich pozycjonowaniem i promocją w internecie, które będę promowały
walory turystyczne polskoczeskiego pogranicza rozumianego jako obszar wsparcia programu Interreg Republika Czeska – Polska. Obszar ten
obejmuje 5 czeskich krajów: Liberecki, Kralovehradecki, Pardubicki, Ołomuniecki i Morawsko-Śląski oraz 6 polskich podregionów: bielski i
rybnicki (województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), nyski i opolski (województwo opolskie). Do obszaru
wsparcia po stronie polskiej należy ponadto powiat strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński
(podregion tyski w województwie śląskim). Przedmiot zamówienia można podzielić na 3 etapy: 1. Zakup i dostawa sprzętu wraz
oprogramowianiem komputerowym (wraz z przeniesieniem lub licencją autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego) oraz
przeszkoleniem 2 pracowników Zamawiającego 2. Obsługa techniczna realizacji i udostępniania w internecie stworzonych utworów
audiowizualnych (wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz zezwoleniem na wykonywania praw zależnych i osobistych na
rzecz Zamawiającego) 3. Usługa informatyczna polegająca na pozycjonowaniu i promocji w internecie stworzonych 40 utworów
audiowizualnych w popularnych na terytorium Polski i Czech wyszukiwarkach internetowych i serwisach społecznościowych Stworzenie
utworów audiowizualnych, ich zamieszczenie i promocja w internecie będzie jednym z narzędzi zaplanowanych w projekcie „Wspólne
Dziedzictwo” zmierzających do zaprezentowania turystom i mieszkańcom pogranicza największych walorów krajoznawczych i kulturowych
tego terenu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79340000-9
Dodatkowe kody CPV: 92100000-2, 30200000-1, 30200000-3, 38650000-6, 48000000-8, 71356300-1, 72000000-5, 92220000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62108.20
Waluta EURO
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: FRAME MEDIA Grzegorz Hołowiński
Email wykonawcy: kontakt@framemedia.pl
Adres pocztowy: Ul. Wojanowska 44/8
Kod pocztowy: 54-050
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 258939.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258939.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 258939.91
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Drukuj