XXIX Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna w dniu 29 czerwca 2018 roku

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą nr 533/2018 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 22 maja 2018 roku uprzejmie informuję, że w dniu 29 czerwca
2018
roku odbędzie się XXIX Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, na które uprzejmie zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego.

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna odbędzie się w Hotelu Ibis Styles przy placu Konstytucji 3 Maja 3, we Wrocławiu

 • godz. 10,45 – I-szy  termin
 • godz. 11,00 – II-gi   termin

Zaplanowano następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie XXIX Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego
  Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad XXIX Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 3. Przyjęcie Porządku Obrad XXIX Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXVIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 30 czerwca 2017 roku.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności obrad.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia DOT
  za 2017
 10. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia DOT za 2017 rok.
 11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2017 rok.
 12. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia DOT projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia DOT.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia DOT za 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Merytorycznego Stowarzyszenia DOT na 2018 rok oraz Planu Finansowego Stowarzyszenia DOT na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał
  i Wniosków.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Wszystkie materiały na Zebranie zamieszczone poniżej są także do wglądu w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej  ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław.

 

W razie problemów technicznych z odczytaniem dokumentów prosimy o kontakt
z biurem tel. 71 793 97 22, +48 603 250 293, magda.tworek@dot.org.pl.

 

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia Zarządu DOT

Rajmund Papiernik

Dyrektor Biura Zarządu DOT

 

 

Materiały do pobrania:

Porządek obrad na XXIX ZWZSWC w dniu 29.06.2018

Protokół z XXVIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej z dnia 30.06.2017 roku

Projekty Uchwał na XXVIII ZWZSC w dniu 30.06.2017 r.:
Uchwała 1 XXIXZWZSC
Uchwała 2 XXIXZWZSC
Uchwała 3 XXIXZWZSC
Załącznik 1 do uchwały XXIX ZWZSC Sprawozdanie Finansowe DOT za 2017r.

Uchwała 519/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2017 rok
Zał. nr 1 Sprawozdanie z działalności DOT za 2017 rok

Uchwała 520/2018 w sprawie: przyjęcia Planu Merytorycznego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna na 2018 rok
Zał. nr 1Plan Merytoryczny DOT na 2018 rok

Uchwała 535/2018 w sprawie : przyjęcia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2017 rok
Sprawozdanie Finansowe DOT za 2017

Uchwała 536/2018  w sprawie: przyjęcia Planu Finansowego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna na 2018 rok
Załącznik nr 1 do Planu Finansowego na 2018 r

Uchwała 537 2018 w sprawie: porządku obrad XXIX Zwyczajnego Walnego Zebrania  Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Zał. nr 1 do Uchwały 537 2018 Porządek obrad na XXIX ZWZSWC