Zaproszenie do składania ofert – Realizacja usług tłumaczeniowych

KarnawałTradycji_PL_kolor

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizowanym projektem „Karnawał Tradycji”, nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/21-033/0003107, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój” Dolnośląska Organizacja Turystyczna zwraca się o złożenie ofert na  “Realizację usług tłumaczeniowych w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2022r ”.

Niniejsze zapytanie zostało skierowane do wybranych przez Zamawiającego potencjalnych wykonawców oraz ogłoszone w siedzibie Zamawiającego i na stronie www.dot.org.pl.

Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą kwoty określonej w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zmawiający zastosował tryb konkurencyjny udzielania zamówień i wyboru wykonawcy.

 

 1. Zamawiający

DOLNOŚLASKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ul. Świdnicka 44

50-027 Wrocław

 

 1. Projekt:

„Karnawał Tradycji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

 

 1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Realizacja usług tłumaczeniowych w okresie od 01.07. 2022 do 31.12.2022.

 

 1. Szczegóły przedmiotu zamówienia:

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, zaprasza do złożenia oferty na realizację usług tłumaczeniowych obejmujących:

 1. a)           Usługa tłumaczeń pisemnych w zakresie języka czeskiego
 2. b)           Usługa tłumaczeń pisemnych w zakresie języka angielskiego

 

W ramach projektu przewidujemy:

– podpisanie umowy o współpracy

– rozliczanie po wykonaniu tłumaczenia na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę.

– zapotrzebowanie szacowane na 60 stron tłumaczeniowych (1800 znaków ze spacjami) na język czeski

– zapotrzebowanie szacowane na 60 stron tłumaczeniowych (1800 znaków ze spacjami) na język angielski

– wykonywanie tłumaczeń w trybie zwykłym (za tłumaczenie wykonywane na zlecenie zleceniodawcy w trybie zwykłym uważa się tłumaczenie, którego objętość w przeliczeniu na jeden dzień roboczy (przyjmuje się, że sobota jest dniem roboczym) w ramach uzgodnionego terminu (nie licząc dnia otrzymania tekstu) wynosi 5 stron.)

– przewidujemy, że 50% będą stanowiły zlecenia tłumaczeń na stronę internetową w trybie zwykłym, oraz 50% będą stanowiły zlecenia tłumaczeń teksty do folderów w trybie zwykłym,

 

 1. Termin i sposób składania ofert

Termin: 15.06.2022 godzina 12:00.

 

Sposób składania ofert:

na adres mailowy: iwona.nolbert@dot.org.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Oferent, który jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć ofertę zawierającą co najmniej:

1) nazwę, adres i NIP oferenta;

2) oczekiwane całkowite zryczałtowane wynagrodzenie brutto w PLN dla następujących usług za jedną stronę tłumaczeniową 1800 znaków ze spacjami:

 1. a)      Usługa tłumaczeń pisemnych w zakresie języka czeskiego
 2. b)    Usługa tłumaczeń pisemnych w zakresie języka angielskiego

 

 1. Kryteria i termin oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu kryteria:

– cena – 100%

Wynik oceny oferty Wykonawca poda w terminie do 15.06.2022 r. bezpośrednio zwycięzcy postępowania.

 

 1. Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają:

 1. a)   wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”),
 2. b)   wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do doprecyzowania warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych