ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022/ Karnawał Tradycji

W oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 6.5.2 Zasada konkurencyjności z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz Załącznik nr 23 Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Wersja 7.
I. Przedmiot i cel zamówienia:
W związku z realizowanym projektem „Karnawał Tradycji” nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/21-033/0003107, realizowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego „Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój”, Dolnośląska Organizacja Turystyczna zwraca się o złożenie ofert na świadczenia usług marketingu internetowego w zakresie kampanii SEO i Google Ad Words oraz kampanii w mediach społecznościowych (Facebook , Instagram) na rynku polskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIK NR 1 
ZAŁĄCZNIK NR 2

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI