Jak zostać członkiem DOT

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/31/03/04
Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
z dnia 31.03.2004 r.

KARTA CZŁONKA DOT

PRAWA I PRZYWILEJE

Dolnośląska Organizacja Turystyczna będąca stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych działających na rynku turystycznym wspiera rozwój turystyki oraz prowadzi szeroko pojętą promocję Dolnego Śląska, jako regionu posiadającego doskonałe położenie na pograniczu z Niemcami i Czechami, charakteryzującego się zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Celem działań DOT jest promocja regionu oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Dolnego Śląska jako krainy wartej odwiedzenia, regionu atrakcyjnego i przyjaznego turystom.
Wszelkie prawa i obowiązki członków DOT określa Statut. Decydując się na przystąpienie do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej nasi członkowie otrzymują specjalne prawa i przywileje, do których należą:

 1. Udział we wspólnym stoisku Dolnego Śląska organizowanym na targach krajowych i zagranicznych oraz innych imprezach promocyjnych na preferencyjnych warunkach.
 2.  Udział w szkoleniach, konferencjach, debatach, spotkaniach i innych imprezach organizowanych lub współfinansowanych przez DOT na preferencyjnych warunkach.
 3. Preferencje przy organizacji imprez oraz study – tour dla biur podróży i study press dla dziennikarzy.
 4. Pomoc w uzyskaniu dofinansowania organizowanych imprez, realizowanych projektów lub pomoc ze strony DOT w ich organizacji.
 5. Bieżący kolportaż materiałów promocyjno-informacyjnych członków przez biuro DOT podczas różnego rodzaju imprez, konferencji, targów.
 6. Otrzymywanie bezpłatnej pozyskanej przez DOT branżowej, specjalistycznej prasy i publikacji.
 7. Otrzymywanie do celów promocyjnych wydawnictw DOT i POT.
 8. Promocja internetowa w organizacyjnym serwisie DOT (www.dot.org.pl) oraz w serwisie promocyjno-informacyjnym (www.dolnyslask.travel).
 9. Dostęp do specjalistycznych danych dotyczących promocji i turystyki poprzez internetową stronę organizacyjną DOT wraz z możliwością umieszczania publicznych komentarzy.
 10. Możliwość otrzymania wyposażenia do prowadzonych punktów informacji turystycznej.
 11. Systematyczne otrzymywanie informacji o działaniach DOT .
 12. Możliwość działania w grupach tematycznych – sekcjach.

Zgodnie z paragrafem 11 statutu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Członkiem zwyczajnym mogą zostać gminy, powiaty, Województwo Dolnośląskie, Lokalne Organizacje Turystyczne działające na terenie Dolnego Śląska oraz osoby prawne i podmioty gospodarcze działające na rzecz rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku (krajowej i zagranicznej) i promocji regionu po zgłoszeniu woli wstąpienia do Stowarzyszenia w formie pisemnej i przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia po uprzedniej rekomendacji co najmniej dwóch członków Zarządu. Podmioty o których mowa powyżej zobowiązane są do przedłożenia w formie pisemnej razem z pisemną wolą wstąpienia do Stowarzyszenia, Zarządowi Stowarzyszenia dokumentów rejestrowych wraz z opisem profilu swojej działalności.

 
 

Zapraszamy na Dolny Śląsk