Zaproszenie do składania ofert

ze względu na wpływające pytania Zamawiający wyjaśnia:

Poprzez „realizację we wskazanych miejscach konsultacji ze zleceniodawcą łącznie 4 spotkań konsultacyjnych z lokalną branżą turystyczną w celu uwzględnienia uwag” należy rozumieć udział Wykonawcy na koszt własny w zorganizowanych na koszt Zamawiającego spotkaniach konsultacyjncyh

Wrocław, dnia 08.08.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert na realizację  usługi opracowania dokumentu „Studium potencjału”  w ramach projektu:  Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  realizację usługi opracowania dokumentu „Studium potencjału” w ramach   projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

Niniejsze zapytanie zostało skierowane do wybranych przez Zamawiającego potencjalnych wykonawców oraz ogłoszone w siedzibie Zamawiającego i na stronie www.dot.org.pl. Ze względu na wartość Zamówienia, nieprzekraczającą 20.000,00 zł netto, Zmawiający zastosował  tryb procedury udzielania zamówień i wyboru wykonawcy.

 1. Zamawiający

DOLNOŚLASKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ul. Świdnicka 44

50-027 Wrocław

 

 1. Projekt:

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

 1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Opracowanie dokumentu: Studium potencjału – Tworzenie wspólnych tematycznych markowych Szlaków turystyki kulturowej i przyrodniczej na całym obszarze wsparcia programu Interreg Republika Czeska – Polska wraz z realizacją 4 warsztatów konsultacyjnych.

Obszar wsparcia rozumiany jest jako Obszar Programu Interreg Republika Czeska – Polska, położony na polsko-czeskim pograniczu obejmujący 5 czeskich krajów: Liberecki, Hradecki, Pardubicki, Ołomuniecki i Morawsko-Śląski oraz 6 polskich podregionów: bielski i rybnicki (województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), nyski i opolski (województwo opolskie). Do obszaru wsparcia po stronie polskiej należy ponadto powiat strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim).

 1. Szczegóły przedmiotu zamówienia:

Zlecenie obejmuje stworzenie dokumentu w języku polskim w wersji elektronicznej i wydrukowanie 12 egzemplarzy; Dokument musi zawierać:

– opis sytuacji wyjściowej,

– wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów i atrakcji turystycznych w celu ich późniejszego wykorzystania do promocji,

– wskazanie / zaproponowanie wspólnych tematycznych markowych Szlaków turystyki kulturowej i przyrodniczej obejmujących atrakcje turystyczne z terenu obszaru wsparcia wskazanie możliwości ich sieciowania,

– realizację we wskazanych miejscach: 2 po polskiej stronie obszaru wsparcia (województwa dolnośląskie i śląskie) i 2 po czeskiej stronie obszaru wsparcia (Kraj Pardubicki i Morawsko-Śląski) w miesiącach październik i listopad 2017 w konsultacji ze zleceniodawcą łącznie 4 spotkań konsultacyjnych z lokalną branżą turystyczną w celu uwzględnienia uwag,

– wskazanie na całym obszarze wsparcia kluczowych z punktu widzenia komercjalizacji produktów i atrakcji turystycznych obszaru wsparcia,

– graficzne przedstawienie atrakcji i szlaków wskazanych w studium na mapie w formatach: jpg i pdf

–  termin realizacji całego zadania: nie później niż 15.03.2018 r.

Terminy realizacji konsultacji: między 15.10.2017 , a 30.11.2017

Termin na przedstawienie pierwszej wersji podlegającej konsultacjom: nie później niż 30.09.2017

Termin na przedstawienie wersji podlegającej ocenie zamawiającego po zrealizowaniu konsultacji i uwzględnieniu ich wniosków: nie później niż 15.01.2018

Termin przedstawienia wersji finalnej po uwzględnieniu uwag zamawiającego: nie później niż 15.03.2018

 

 1. Termin i sposób składania ofert
  Termin: 28.08.2017 godzina 15:00.
  Sposób składania ofert:
  n a adres mailowy: biuro@dot.org.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego od pn- pt w godzinach 9-15

 

Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po upływie  wyznaczonego  terminu nie  będą rozpatrywane.

Oferent, który  jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć ofertę zawierającą co najmniej:

1) nazwę, adres i NIP oferenta;

2) oczekiwane całkowite zryczałtowane wynagrodzenie brutto w PLN;

3) opis wraz z udokumentowaniem doświadczenia w realizacji podobnych zleceń w szczególności dokumentów strategicznych z uwzględnieniem komercjalizacji potencjału turystycznego.

 

6. Kryteria i termin oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu kryteria:

1)      Wynagrodzenie brutto w PLN  – 40% (40 pkt)

2)      stopień i rodzaj doświadczenia – 40% (40 pkt)

3)      termin realizacji – 20% (20 pkt)

Wynik oceny oferty Wykonawca poda w terminie do 31.08.2017 bezpośrednio zwycięzcy postępowania.

7. Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają:
a)      wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”),
b)      wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiajacego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert.

Umowa na wykonania zadania objętego zaproszeniem do składania ofert zostanie zawarta tylko pod warunkiem że Zamawiający podpisze umowę na realizację projektu „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska” i zostanie mu przyznane dofinansowanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy (lub dokonania wyboru oferty) w razie nie ziszczenia się warunku, o którym mowa powyżej, a składający ofertę wyraża na to zgodę i oświadcza, że nie będzie wysuwać żadnych roszczeń z tego tytułu.