Zaproszenie do składania ofert

Wrocław, dnia 15.10.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

na realizację  usługi opracowania dokumentu „Studium potencjału”  w ramach projektu:  Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  realizację usługi opracowania dokumentu „Studium potencjału” w ramach   projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

Niniejsze zapytanie zostało skierowane do wybranych przez Zamawiającego potencjalnych wykonawców oraz ogłoszone w siedzibie Zamawiającego i na stronie www.dot.org.pl. Ze względu na wartość Zamówienia, nieprzekraczającą 20.000,00 zł netto, Zmawiający zastosował  tryb procedury udzielania zamówień i wyboru wykonawcy.

 1. Zamawiający

DOLNOŚLASKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ul. Świdnicka 44

50-027 Wrocław

 1. Projekt:

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

 1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Opracowanie założeń i przeprowadzenie w całości procedury przetargowej w zakresie wyboru wykonawcy zadania TV Online.

 

 1. Szczegóły przedmiotu zamówienia:
 1. Opracowanie założeń i harmonogramu przetargu;
 2. Przygotowanie wszelkich niezbędnychdokumentów i ogłoszeń do przeprowadzenia

przetargu, a szczególności:

– Opracowanie, na podstawie danych technicznych przekazanych przez Zamawiającego,

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

–  Weryfikacja SIWZ pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami;

– przygotowanie wzoru umowy, będącej załącznikiem do SIWZ;

– redagowanie ogłoszeń i pism w trakcie postępowania przetargowego,

 1. redagowanie formalnych pism i odpowiedzi do uczestników postępowania przetargowego,
 2. przeprowadzenie analizy ryzyk pod względem zaproponowanych w SIWZ kryteriów oceny, warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw do wykluczenia Wykonawców;
 3. reprezentacja prawna zamawiającego przed sądami i organami administracyjnymi;
 4. monitorowanie zgodności działań Zamawiającego z zawartymi umowami oraz aktami prawnymi;
 5. doradztwo bieżące w zakresie procedury przetargowej.
 6. Termin i sposób składania ofert

Termin: 20.10.2017 godzina 15:00.

Sposób składania ofert:

na adres mailowy: feiga@dot.org.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po upływie  wyznaczonego  terminu nie  będą rozpatrywane.

Oferent, który  jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć ofertę zawierającą co najmniej:

1) nazwę, adres i NIP oferenta;

2) oczekiwane całkowite zryczałtowane wynagrodzenie netto w PLN;

3) opis wraz z udokumentowaniem doświadczenia w realizacji podobnych zleceń w szczególności dokumentów strategicznych z uwzględnieniem komercjalizacji potencjału turystycznego.

 1. Kryteria i termin oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu kryteria:

1)      Wynagrodzenie brutto w PLN  – 60% (60 pkt)

2)      stopień i rodzaj doświadczenia – 40% (40 pkt)

Wynik oceny oferty Wykonawca poda w terminie do 25.10.2017 bezpośrednio zwycięzcy postępowania.

 1. Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają:

 1. a)      wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”),
  b)      wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiajacego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert.

Umowa na wykonania zadania objętego zaproszeniem do składania ofert zostanie zawarta tylko pod warunkiem że Zamawiający podpisze umowę na realizację projektu „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska” i zostanie mu przyznane dofinansowanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy (lub dokonania wyboru oferty) w razie nie ziszczenia się warunku, o którym mowa powyżej, a składający ofertę wyraża na to zgodę i oświadcza, że nie będzie wysuwać żadnych roszczeń z tego tytułu.