Zaproszenie do składania ofert – organizacja konferencji inaugurującej

Wrocław, dnia 15.10.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

na realizację  usługi Organizacja konferencji inaugurującej projekt „Wspólne Dziedzictwo” w dniu 7 grudnia 2017 w ramach projektu:  Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  realizację usługi Organizacja konferencji inaugurującej projekt „Wspólne Dziedzictwo” w dniu 7 grudnia 2017 w ramach   projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

 1. Zamawiający

DOLNOŚLASKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ul. Świdnicka 44

50-027 Wrocław

 1. Projekt:

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

 1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Organizacja konferencji inaugurującej projekt „Wspólne Dziedzictwo” w dniu 7 grudnia 2017

 1. Szczegóły przedmiotu zamówienia:

Organizacja konferencji w dniu 7 grudnia 2017 obejmującej:

 1. Wynajem sali dla max 150 osób w ustawieniu kinowym (początek konferencji godz. 11.00 planowany koniec około godz. 15.00 – udostępnienie sali co najmniej 2 godziny przed i po tych godzinach),
 2. Dwukrotnie podana przerwa kawowa jednorazowa dla 150 osób,
 3. Obiad – 150 osób (zupa, drugie danie , napój , woda),
 4. Zapewnienie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych dla wszystkich uczestników (bez tłumaczy);
 5. Obsługa personelu kelnerskiego i technicznego, bezpłatna szatnia,
 6. Bezpłatny parking na co najmniej 50 miejsc od co najmniej godz. 9.00 do co najmniej 16.00.

 

Zaznaczamy, że ostateczna liczba gości zostanie podana na 3 dni przed terminem konferencji.

 1. Termin i sposób składania ofert

Termin: 30.10.2017 godzina 15:00.

Sposób składania ofert:

na adres mailowy: feiga@dot.org.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po upływie  wyznaczonego  terminu nie  będą rozpatrywane.

Oferent, który  jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć ofertę zawierającą co najmniej:

1) nazwę, adres i NIP oferenta;

2) oczekiwane całkowite zryczałtowane wynagrodzenie netto w PLN;

3) opis wraz z udokumentowaniem doświadczenia w realizacji podobnych zleceń w szczególności dokumentów strategicznych z uwzględnieniem komercjalizacji potencjału turystycznego.

 1. Kryteria i termin oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu kryteria:

1)      wynagrodzenie brutto w PLN  – 50% (50 pkt)

2)      stopień i rodzaj doświadczenia – 25% (25 pkt)

3)      proponowany standard usługi – 25% (25 pkt)

Wynik oceny oferty Wykonawca poda w terminie do 2.11.2017 bezpośrednio zwycięzcy postępowania.

 1. Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają:

 1. a)      wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”),
  b)      wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiajacego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert.

Umowa na wykonania zadania objętego zaproszeniem do składania ofert zostanie zawarta tylko pod warunkiem że Zamawiający podpisze umowę na realizację projektu „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska” i zostanie mu przyznane dofinansowanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy (lub dokonania wyboru oferty) w razie nie ziszczenia się warunku, o którym mowa powyżej, a składający ofertę wyraża na to zgodę i oświadcza, że nie będzie wysuwać żadnych roszczeń z tego tytułu.