Ogłoszenie o przetargu

Dolnośląska Organizacja Turystyczna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „dostawę sprzętu i oprogramowania do przygotowania utworów audiowizualnych, usługę realizacji utworów audiowizualnych i utworzenia kanału telewizji online oraz usługę promocji kanału telewizji online w internecie” w ramach projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego ,,Wspólne dziedzictwo”, nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/000760, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 516162-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Zamawiającego 7:30-15:30, nie później niż do 26 lutego 2018 r., do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego- Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, przy ul. Świdnickiej 44, 50-027 Wrocław.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 516162-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 -Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia tvonline09022018

4. Załącznik nr 2 – Projekt umowy telewizja online

5. Załącznik nr 3 Formularz ofertowy telewizja online

6. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw i usług telewizja online

7. Załącznik nr 5 Wykaz osób telewizja online

8. Załącznik nr 6 Wykaz narzędzi telewizja online

9. Załącznik nr 7 Ośw. o braku podstaw do wykluczenia tv online

10. Załącznik nr 8 Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej tv online