Zapytanie ofertowe dot. wydania albumu

Wrocław, dnia 20.02.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, realizując projekt dofinansowany ze środków publicznych, zaprasza  do  składania  ofert  na opracowanie i druk albumu prezentującego  Szlak Kulinarny „Smaki Dolnego Śląska”.

Niniejsze zapytanie zostało umieszczone na stronie www Zamawiającego: www.dot.org.pl.

Zamówienie nie podlega pod ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579).

 1. Zamawiający

DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław

 1. Projekt: Szlak Kulinarny Smaki Dolnego Śląska

Przedmiot i zakres zamówienia:

Opracowanie i druk albumu prezentującego Szlak Kulinarny „Smaki Dolnego Śląska” .

Szczegóły przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 • przygotowanie atrakcyjnego projektu plastycznego
 • opracowanie komputerowe i skład tekstów wraz korektą językową w oparciu o otrzymany wyjściowy tekst od Zamawiającego,
 • opracowanie komputerowe i graficzne otrzymanych od Zamawiającego zdjęć (szparowania i retusz),
 • opracowanie dokładnej mapy Dolnego Śląska zawierającej informacje o członkach Szlaku Kulinarnego „Smaki Dolnego Śląska” oraz atrakcjach kulinarnych regionu Dolnego Śląska w jakości umożliwiającej druk w formacie B1,
 • druk i dostarczenie albumu do siedziby Zamawiającego według podanej specyfikacji technicznej,
 • przekazanie praw autorskich do albumu i mapy,
 • przekazanie komputerowych plików otwartych z albumem i plików wektorowych mapy na nośniku elektronicznym (CD/DVD lub pendrive)

Specyfikacja techniczna zamówienia :

Objętość 360 stron, papier kredowy 170 g, oprawa twarda, format około 230 x 208 mm, obwoluta, wkładka z dwustronną mapą.
Nakład: 2000 szt.

 1. Termin realizacji zamówienia (dostarczenie albumu do Zamawiającego):

  od 27.02.2018 do 28.03.2018

 2. Termin i sposób składania ofert

Termin: 26.02.2018 godzina 15:00.

Sposób składania ofert:

na adres mailowy: biuro@dot.org.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego ul. Świdnicka 44, 50-027 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.

Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po upływie  wyznaczonego  terminu nie  będą rozpatrywane.

Oferent, który  jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć ofertę zawierającą co najmniej:

1) nazwę, adres i NIP oferenta;

2) oczekiwane całkowite wynagrodzenie brutto w PLN;

3) próbny materiał graficzny (layout albumu oraz fragment projektu mapy) dostarczony w wersji elektronicznej,

4) proponowany czas realizacji zamówienia

 

 1. Kryteria i termin oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu o kryteria:

1)      koszt brutto realizacji zamówienia w PLN  – 40% (40 pkt)

2)      atrakcyjność projektu graficznego – 30% (30 pkt)

3)      czas realizacji zamówienia – 30% (30 pkt)

Wynik oceny oferty Wykonawca poda w terminie do 27.02.2018 bezpośrednio uczestnikom postępowania.

 1. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert.