Zaproszenie do składania ofert – Wspólne Dziedzictwo – study tour dla partnerów projektu

Zaproszenie do składania ofert

 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza  do  złożenia  oferty  na :

Realizację wizyty studyjnej dla 24 osób po Dolnym Śląsku w dniach 19-21.03.2018.

w ramach   projektu Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z  programu Interreg Republika Czeska – Polska.

Niniejsze zapytanie zostało skierowane do wybranych przez Zamawiającego potencjalnych wykonawców.

Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą kwoty określonej w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zmawiający zastosował  tryb konkurencyjny udzielania zamówień i wyboru wykonawcy.

Zamawiający

DOLNOŚLASKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ul. Świdnicka 44

50-027 Wrocław

Projekt:

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne Dziedzictwo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Republika Czeska – Polska.

Przedmiot i zakres zamówienia:

Realizacja wizyty studyjnej dla Partnerów projektu (24 osoby) po Dolnym Śląsku w dniach 19-21.03.2018.

 

Szczegóły przedmiotu zamówienia:

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  realizację wizyty studyjnej dla 24 osób po Dolnym Śląsku w terminie 19-21.03.2018. Wizyta ma być zrealizowana zgodnie z założeniami Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej według poniżej zamieszczonych wytycznych.

Realizacja obejmuje opiekę pilota, transport, rezerwację noclegów w obiektach pałacowych lub co najmniej 3*, rezerwację posiłków, bilety wstępu dla 24 osób.

W programie należy uwzględnić odwiezienie gości do miejsca początkowego gdzie zostawią swoje samochody. W planie wycieczki powinny być uzwględnione następujące miejsca:

Osówka; zamek Książ; huta Julia; Jakuszyce, Ratusz w Libercu, Muzeum Techniki, Zamek Czocha, Kościół Pokoju w Świdnicy, Red Baron

Termin i sposób składania ofert

Termin: 23.02.2018 godzina 12:00.

Sposób składania ofert:

na adresy mailowe: sara.stankiewicz@dot.org.pl oraz feiga@dot.org.pl  lub w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po upływie  wyznaczonego  terminu nie  będą rozpatrywane.

Oferent, który  jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć ofertę zawierającą co najmniej:

1) nazwę, adres i NIP oferenta;

2) całkowitą cenę brutto za całą wycieczkę z wyszczególnionym budżetem na osobę.

3) opis wraz z udokumentowaniem doświadczenia w realizacji podobnych zleceń.

 1. Kryteria i termin oceny oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu kryteria:

– cena – 70%
– standard – 20%
– doświadczenie w realizacji podobnych zamówień – 10%

Wynik oceny oferty Wykonawca poda w terminie do 26.02.2018r. bezpośrednio zwycięzcy postępowania.

 1. Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają:

 1. a)   wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.; „u.o.k.k”),
  b)   wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do doprecyzowania warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert.