Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą nr 570/2019 Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 05 czerwca 2019 roku uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2019roku odbędzie się XXX Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna, na które uprzejmie zapraszamy upoważnionego przedstawiciela członka zwyczajnego.

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna odbędzie się w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 64A, we Wrocławiu

 • godz. 10,45 – I-szy  termin
 • godz. 11,00 – II-gi   termin

Zaplanowano następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie XXX Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego
  Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad XXX Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 3. Przyjęcie Porządku Obrad XXX Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXIX Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 29 czerwca 2018 roku.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności obrad.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia DOT
  za 2018
 10. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia DOT
  za 2018 rok.
 11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2018 rok.
 12. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia DOT projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia DOT.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia DOT za 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Merytorycznego Stowarzyszenia DOT na 2019 rok oraz Planu Finansowego Stowarzyszenia DOT na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 18. Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.
 

Wszystkie materiały na Zebranie zamieszczone poniżej są także do wglądu w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej  ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław.

 

W razie problemów technicznych z odczytaniem dokumentów prosimy o kontakt
z biurem tel. 71 793 97 22, +48 603 250 293, magda.tworek@dot.org.pl.

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia Zarządu DOT

Rajmund Papiernik

Dyrektor Biura Zarządu DOT